Žákovský parlament

Proč zakládat Žákovský parlament?

 1. Rozvíjí demokratické myšlení
 2. Vytváří pozitivní klima na škole
 3. Podporuje žáky a pomáhá jim
 4. Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učiteli a vedením školy
 5. Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou

Cíle parlamentu

 1. Být prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy
 2. Dohlížet na dodržování školního řádu
 3. Podílet se na vytváření příznivého klimatu školy

Povinnosti a práva členů parlamentu

Člen ŽP :

 1. Má právo kultivovanou formou vyjádřit své názory a požadavky
 2. Má právo se dotazovat
 3. Má právo být seznámen s vyřešením probíraných problémů a připomínek
 4. Má povinnost účastnit se setkání ŽP
 5. Má povinnost tlumočit závěry ŽP žákům ve třídě
 6. Zvyšuje prestiž školy a vytváří tradici

Plán práce ŽP na školní rok 2020-21

 • Volba nových členů
 • Seznámení členů parlamentu s jeho cíli a stanovami a s právy a povinnostmi jeho členů
 • Příprava nástěnky parlamentu, informující o jeho činnosti
 • Příprava akce Velký kamarád pro 1.ročník
 • Příprava školních projektů
 • Dotazníky ve třídách- Jaký jsme kolektiv, Bezpečnostní dotazník, Kdy se  ve škole nejvíc zasměješ, Moje droga..
 • Kontrola třídního desatera
 • Ostatní dle potřeby, během školního roku

Členové ŽP

Adam Burdík

Veronika Pendzichová

Aleš Barčák

Samuel Graf

Eliška Fajkusová

Zuzka Meixnerová

Bára Meixnerová