Žákovský parlament

Na naší škole dlouhodobě pracuje v úzké spolupráci s vedením školy a koordinátorem z řad vyučujících školní parlament. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.

Proč zakládat Žákovský parlament?

 1. Rozvíjí demokratické myšlení
 2. Vytváří pozitivní klima na škole
 3. Podporuje žáky a pomáhá jim
 4. Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učiteli a vedením školy
 5. Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou

Pravidla chování v parlamentu:

 1. Jsme součástí jednoho týmu.
 2. Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 3. Respektujeme názory všech i mladších spolužáků.
 4. Snažíme se řešit všechny školní problémy.
 5. Snažíme se o lepší atmosféru ve škole.
 6. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.

Povinnosti a práva členů parlamentu

Člen Žákovského parlamentu:

 1. Má právo kultivovanou formou vyjádřit své názory a požadavky
 2. Má právo se dotazovat
 3. Má právo být seznámen s vyřešením probíraných problémů a připomínek
 4. Má povinnost účastnit se setkání Žákovského parlamentu
 5. Má povinnost tlumočit závěry Žákovského parlamentu žákům ve třídě
 6. Zvyšuje prestiž školy a vytváří tradici

Cíle parlamentu

 1. Být prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy
 2. Dohlížet na dodržování školního řádu
 3. Podílet se na vytváření příznivého klimatu školy

Plán práce ŽP na školní rok 2021-2022

 • Seznámení členů parlamentu s jeho cíli a stanovami a s právy a povinnostmi jeho členů
 • Příprava nástěnky parlamentu, informující o jeho činnosti-pavilon C
 • Příprava akce Velký kamarád pro 1.ročník
 • Sbírka pro Psí útulek
 • Příprava školních projektů ( vyplyne z hygienické situace)
 • Dotazníky ve třídách- Jaký jsme kolektiv, Bezpečnostní dotazník, Kdy se ve škole nejvíc zasměješ, Moje droga…
 • Kontrola třídního desatera
 • Hlídky v šatnách a na WC
 • Ostatní dle potřeby, během školního roku

Členové ŽP

Adam Burdík

Veronika Pendzichová

Aleš Barčák

Samuel Graf

Eliška Fajkusová

Zuzka Meixnerová

Bára Meixnerová

Kristýna Machová

Kristýna Machová

Schůzky ŽP se budou konat každý měsíc podle domluvy s p.uč. E. Halfarovou.