Rozvoj matematické gramotnosti

Rozvoj matematické gramotnosti – ZŠ Šrámkova Opava

Výzva: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rozvoj matematické gramotnosti – ZŠ Šrámkova Opava
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007059