O škole

Motto:

TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU V ŽIVOTĚ NENÍ DĚLAT TO, CO SE NÁM LÍBÍ, NÝBRŽ NALÉZAT ZALÍBENÍ V TOM, CO DĚLÁME.
Thomas Alva Edison

O základní škole

zřizovatel, RED_IZO, adresa, bankovní spojení, fakturační údaje, datová schránka – zde

kontakty – zde

Charakteristika školy

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. – 9.

Výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Ve škole je zřízena přípravná třída, která je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Škola má jako jediná v Opavě bezbariérový přístup s výtahem.

ZŠ Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, je škola otevřených možností, která žákům poskytuje:

  • péči o individuální rozvoj osobnosti dítěte
  • pomoc psychologa a speciálního pedagoga
  • kvalitní přípravu na další studium na středních školách
  • množství atraktivních kroužků pro kvalitní naplnění volného času
  • intenzivní výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, španělština a ruština)
  • výjezd do zahraničí v rámci výuky jazyků
  • výjezd do škol v přírodě s náplní zdravého životního stylu a ekologické výchovy
  • soutěže vědomostní, sportovní i umělecké
  • projekty v rámci školy i jednotlivých tříd
  • estetickou výchovu, začleněnou do všech činností

Vybavení školy

Škola má velmi dobré materiální vybavení s dostatkem učebních a didaktických pomůcek. V každé třídě jsou instalovány dataprojektory, čímž se stává každá učebna multimediální, v deseti třídách a hernách jsou navíc instalovány interaktivní tabule. Pro zkvalitnění komunikace s rodiči využíváme od 3. ročníku elektronickou žákovskou knížku. Třídní knihy vedeme rovněž v elektronické podobě.  Součástí školní budovy je žákovská a učitelská knihovna, učebna ICT, keramická dílna s hrnčířským kruhem, moderní cvičná kuchyň, nově vybavené dílny, dvě tělocvičny, gymnastický sál a atrium školy vybavené dřevěnými dětskými průlezkami. Velký sportovní areál s atletickou drahou a školní zahrada proměněná ve školní arboretum. Sportovní areál i arboretum má možnost využívat v rámci projektu „Otevřená sportoviště“ široká veřejnost. Součástí naší školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna, která poskytuje žákům výběr ze tří jídel a stolování v moderním estetickém prostředí.

Nabízíme širokou řadu povinně volitelných a nepovinných předmětů: Sportovní hry (od 1. ročníku), psaní ZAV (Základy administrativy již od 3. ročníku), na II. stupni pak Přírodovědné praktikum, Domácnost – dílny, Domácnost – vaření, Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka, Konverzaci AJ, Psaní ZAV, Estetiku a Sportovní aktivity. Od 8. ročníku si žáci povinně volí další cizí jazyk. Nabízíme výuku jazyka německého, ruského a španělského.