Voda pro život – výtvarná a literární celostátní soutěž

Vyhlášení výtvarné a literární soutěže Voda pro život

Základní škola Opava, Šrámkova 4, přísp. org. vyhlašuje u příležitosti Světového dnevody  výtvarnou a literární soutěž pro žáky mateřských škol, základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Tématem  soutěže je Voda pro život.

Záštitu nad soutěží převzala 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy Bc. Hana Brňáková, soutěž probíhá za finanční podpory dotačního programu Moravskoslezského kraje – Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.

Soutěž  naplňuje výzvu Mezinárodní organizace UNESCO, která desetiletí 2018 – 2028 vyhlásila Mezinárodní dekádou vody pro trvale udržitelný rozvoj. Vyhodnocení soutěže proběhne v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje 2019 –  čtvrtek 30. 5. 2019.

Hlavní téma pro výtvarný a literární obor: Voda pro život

Dílčí témata: život ve vodě,  chránění živočichové ve vodě, vodní díla, voda v přírodě a krajině, voda ve městech, parcích a zahradách, voda a její znečišťovatelé, voda a člověk (hygiena, odpadní vody, čističky),  voda léčí, voda živel, nedostatek vody ve světě…

Úkol účastníků soutěže:

Úkolem soutěžících ve výtvarném oboru je pomocí libovolné plošné výtvarné techniky vyjádřit dané téma na formát výtvarné práce max. A1.

Úkolem soutěžících v literárním oboru je v próze, úvaze či poezii ztvárnit dané téma.

Motto soutěže:

Voda je základní podmínkou k životu všech živých organismů. Je nutné ji chránit před znečištěním a nadměrnou spotřebou. Nejvíce znečištění působí člověk. Ať už průmyslem, výrobou, ale i tím, že v obydlených oblastech je nedostatek čističek  odpadních vod. Znečištění vodních zdrojů může být způsobeno: rozpouštěním škodlivých látek z půdy do vody  – škodliviny pocházející ze zemědělské činnosti, ze špatného nakládání s odpady aj), různé ekologické havárie v oblasti zdroje pitné vody (únik chemikálií, potopení tankerů atd.).

Ve vodě v řece, rybníku, jezeře, moři či kaluži nebo v potoce žije celá řada živých organismů: žáby, ryby, kytovci, mlži, raci, potápníci, perloočky a mnoho dalších většinou pouhým okem neviditelných organismů (řasy, sinice, bakterie). Pro mnohé z nich představuje voda domov – jinde ani žít nemohou. Proto musíme vodu chránit.

Život na naší planetě ovlivňují dvě základní hrozby nedostatek a znečištění vody. Pitná voda chybí nejvíce na africkém kontinentě a ve střední Asii.

Voda může být i hrozbou jako jsou záplavy, tsunami a další. Jde o jevy přírodní, které jsou však v poslední době zesíleny činností člověka. Například kácení lesů, špatně plánovaná zástavba způsobují menší vsak dešťové vody, což může být příčinou či zhoršení průběhu povodní. Globální změny klimatu mohou být příčinou tání ledovců a zvyšování hladiny světového oceánu.

Komu je soutěž určena: žákům základních a mateřských škol, žákům víceletých gymnázií

Věkové kategorie:

1. kategorie Mateřské školy

2. kategorie: Žáci 1. stupně ZŠ

3. kategorie: Žáci 2. stupně ZŠ

V každé kategorii bude oceněno 10 prací!!!

Časový harmonogram soutěže:

termín vyhlášení: březen  2019

termín  zaslání prací: 15. květen 2019

termín vyhodnocení: 25. květen 2019

termín slavnostního vyhlášení výsledků: 30. květen 2019 – Víceúčelová hala Opava

Specifikace soutěžního materiálu výtvarné části:

kresba, grafika, malba, koláž, kombinovaná technika

maximální rozměr výkresu A1

Specifikace literární části:

poezie, próza, úvaha

maximální rozsah textu na stranu formátu A4 (standartní normostrana 1800 znaků)

Označení prací:

Každá práce – výtvarná i literární musí být označena registrační kartou se souhlasem GDPR – viz příloha.

OZNAČENÍ PRACÍ – název práce, kategorie,  jméno a příjmení autora, věk, třída, škola, vedoucí práce, adresa školy, kontakt na pedagoga.

Vyhodnocení prací:

Vyhodnocení a posouzení prací provede odborná porota složená z pedagogů výtvarného oboru, přírodovědného oboru, jazykového oboru, zástupců Magistrátu města Opavy, společnosti Natura Opava.

V soutěži budou oceněny vždy tři nejlepší práce v jednotlivých kategoriích jak v oboru literárním, tak v oboru výtvarném. V každé kategorii budou dále udělena Čestná uznání. 10 oceněných prací v kategorii.

Nejlepší práce (výběr ze všech kategorií) bude oceněna Cenou poroty jak pro výtvarnou část tak pro literární.

Slavnostní vyhodnocení soutěže a vernisáž výtvarných prací proběhne ve Víceúčelové hale v Opavě dne 30. 5. 2019.  V měsíci červnu budou výtvarné a literární práce vystaveny v OC Breda v Opavě a ve školní galerii ZŠ Šrámkova v Opavě.

Soutěž je pořádána z Dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí Krajského úřadu – Moravskoslezský kraj, Ostrava

Práce zasílejte do 15. května 2019 na adresu: ZŠ Šrámkova, Šrámkova 4, Opava 5, 74705, obálku označte názvem „SOUTĚŽ“. Registrační karta prací – viz příloha.

Těšíme se na Vaše práce!

Mgr. Jana Chrásková – hlavní koordinátor soutěže, tel 605 908 804,

 e-mail –  jana.chraskova@skola-opava.cz

Logo soutěže