Školská rada

Složení školské rady:

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

  • Vítězslava Nováková
  • Kateřina Solnická

Zástupci pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Alena Wagnerová – předsedkyně školské rady
  • Mgr. Michaela Fiedlerová

Zástupci zřizovatele:

  • Mgr. Gabriela Geherová
  • Mgr. Milan Pobořil, Ph.D.

Školská rada schvaluje:

  • školní řád
  • klasifikační řád
  • výroční zprávu
  • vyjadřuje se ke koncepčním záměrům školy a hospodaření školy

Jednací řád školské rady

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“)

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Článek 3

Ředitelka školy nebo jí pověřený zástupce je povinen účastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Předseda může pozvat i jiné osoby dle zvážení školské rady.

Článek 4

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitelky školy či zřizovatele školy.

Článek 5

Schůze školské rady svolává předseda školské rady nejpozději 14 dní před jejím zasedáním. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Článek 6

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitelky nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k zasedání školské rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 7

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Článek 8

Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.

Článek 9

Pověřený člen školské rady vyhotovuje zápis z jednání školské rady včetně usnesení. Toto usnesení podepisuje předseda školské rady. Součástí zápisu je prezenční listina přítomných členů školské rady.

Článek 10

O schválení dokumentů uvedených v § 168 odst. 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelkou školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitelka školy předloží dokument k novému projednání do jednoho měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná uvedené dokumenty do jednoho měsíce od jejich předložení, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.           

Článek 11

Usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichž schvalování je uloženo zákonem, školská rada neprodleně předá zřizovateli školy a ředitelce školy.

Článek 12

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 8. 1. 2020