Školní družina a školní klub

V pondělí 4. září začal nový školní rok a také činnost školní družiny a školního klubu. Pro žáky je připraven zajímavý a pestrý program včetně zájmových kroužků.

Organizace ŠD

Provoz je od 6:00 – 17:00 hod. Příchod žáků do ranní družiny končí v 7:30 hod.

Vyzvedávání žáků v odpoledních hodinách je možné do 13:30 hod. (z důvodu nenarušování zájmové činnosti) a pak po 14:30 hod..

Do 15:00 hod. si budou zákonní zástupci vyzvedávat žáky ve vestibulu školy, po této hodině u herny ŠD.

Celoroční úplata za zájmové vzdělávání žáků je rozdělena do dvou částí (pololetí). První část ve výši 450,- Kč bude uhrazena do 16. října 2023 v hotovosti ve ŠD, druhá část ve stejné výši do 11. března 2024.

O prominutí platby je možno požádat ředitelství školy do 11. září 2023. Formulář je možno vyzvednout v kanceláři ŠD.

O všech připravovaných akcích jsou zástupci žáků informování prostřednictvím letáčků a webových stránek školy.

Řád ŠD je zveřejněn na informační nástěnce u heren ŠD a na webových stránkách.

Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna v průběhu měsíce září. Činnost zájmových kroužků bude zahájena 2. 10. 2023.Na všechny se těší kolektiv vychovatelů ŠD a ŠK