5. 10. – Mimořádné opatření – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Mimořádné opatření č. 26/2020 z KHS se sídlem v Ostravě, které se týká omezení provozu školských zařízení a to na území celého Moravskoslezského kraje.

Mimořádné opatření nabývá platnosti dnem vyvěšením na úřední desku KHS Ostrava a to dne 1. 10. 2020 a účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020.

Podle odstavce 5 a 6 nařízení č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.

Výuka tělesné výchovy a sportovních her na druhém stupni bude realizována podle rozvrhu. Příslušný vyučující zajistí vhodnou vzdělávací náplň a výuka bude probíhat ve venkovním prostoru. Žáci druhého stupně v den, kdy probíhá výuka tělesné výchovy, přijdou vhodným způsobem oblečeni a obuti. Poučení provedou příslušní učitelé tělesné výchovy.

V hodinách hudební výchovy a podobných aktivitách školní družiny se zakazuje zpěv. Vyučující hudební výchovy se zaměří na užívání hudebních nástrojů a reprodukci ukázek různých hudebních stylů vážné i současné hudby.

Pokyny nabývají účinnosti v pondělí 5. 10. 2020