Prevence

Prevence školní neúspěšnosti

– opatření ke snížení školní neúspěšnosti žáků

 • identifikace žáka ve třídě – spolupráce s třídním učitelem, výchovnou poradkyní, školním speciálním pedagogem a vyučujícím
 • individuální přístup v hodinách (za pomoci asistentů pedagoga)
 • diferencovaná práce v hodinách
 • zadávání individuálních úkolů
 • podpůrná opatření ve výuce (povolení určitých pomůcek, nácvik testu nanečisto)
 • zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci – informovanost
 • spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, školní speciální pedagog, metodik prevence)
 • plán PLPP
 • koncepce domácí přípravy – povinnosti rodičů a dětí
 • konzultace s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
 • individuální a skupinové doučování – využití šablon, speciální pedagogická péče, reedukace, pedagogická intervence

Prevence školní neúspěšnosti PDF>>