Prevence

Prevence školní neúspěšnosti

– opatření ke snížení školní neúspěšnosti žáků

 • identifikace žáka ve třídě – spolupráce s třídním učitelem, výchovnou poradkyní, školním speciálním pedagogem a vyučujícím
 • individuální přístup v hodinách (za pomoci asistentů pedagoga)
 • diferencovaná práce v hodinách
 • zadávání individuálních úkolů
 • podpůrná opatření ve výuce (povolení určitých pomůcek, nácvik testu nanečisto)
 • zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci – informovanost
 • spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, školní speciální pedagog, metodik prevence)
 • plán PLPP
 • koncepce domácí přípravy – povinnosti rodičů a dětí
 • konzultace s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
 • individuální a skupinové doučování – využití šablon, speciální pedagogická péče, reedukace, pedagogická intervence

Prevence školní neúspěšnosti PDF>>


PROJEKT E-bezpečí.

Tyto stránky pomáhají rodičům, učitelům a dětem k zajištění e-bezpečí.

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:

 • a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),
 • b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
 • c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
 • d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),
 • e) hoax, spam a fake news,
 • f) online závislosti (netolismus, nomofobie),
 • g) fenomén youtubering,
 • f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.