Poradenské pracoviště

Schránka důvěry >>

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní speciální pedagog>>    Výchovný poradce>>    Školní metodik prevence>>    

Poslání ŠPP:

Hlavní náplní ŠPP je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu, pomáhat uspokojovat speciální výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy. ŠPP se zaměřuje na volbu další vzdělávací cesty žáků, nabízí kariérní poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí ŠPP jsou i preventivní programy a práce se třídami a skupinami..
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce.

Poradenské služby poskytované ve škole jsou zajišťovány:

 • Školním speciálním pedagogem
 • Metodikem prevence
 • Výchovným poradcem

Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími a zákonnými zástupci žáků. Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.

SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI

 • Pedagogicko-psychologická poradna v Opavě
 • Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
 • Policie České republiky
 • Městská policie
 • Střediska výchovné péče, diagnostické ústavy

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

 1. záškoláctví
 2. šikana (www.minimalizacesikany.cz)
 3. kyberšikana (www.e-bezpeci.cz)
 4. násilí
 5. kriminalita, vandalismus
 6. extremismus
 7. rasismus, xenofobie
 8. užívání návykových látek – alkohol, cigarety, psychotropní látky (www.odrogach.cz)
 9. AIDS/HIV, pohlavní nemoci
 10. poruchy příjmu potravy (www.anabell.cz)
 11. netolismus (závislost na virtuálních drogách – PC hry, internet, televize, video)
 12. domácí násilí (www.bkb.cz)
 13. týrání a zneužívání dětí
 14. ohrožování mravní výchovy