INFORMACE KE KONZULTACÍM Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY PRO II. STUPEŇ (6.-8. ročník) ZŠ ŠRÁMKOVA

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že vláda schválila možnost konzultací pro II. stupeň (6. – 8. ročník) od 8. 6. 2020, potřebujeme zjistit zájem žáků, abychom včas mohli připravit místnosti a harmonogram konzultací.

 • TŘÍDNÍ UČITELÉ VÁS OBVOLAJÍ A ZJISTÍ ZÁJEM – DO 1. 6. 2020.

PO 2. 6. JIŽ NEBUDE MOŽNO MĚNIT SKUPINY. Skupiny jsou po vytvoření neměnné v počtu 12 žáků.

 • Konzultace budou pouze pro hlavní předměty – ČESKÝ JAZYK (1x dvouhodinovka týdně) a MATEMATIKA (1x dvouhodinovka týdně).

Každý přihlášený žák se tedy může zúčastnit 1x dvouhodinovky matematiky a 1x dvouhodinovky českého jazyka za týden.

Rozvrh:

 • Dvouhodinové konzultační bloky budou probíhat od 9:00 do 11:00
 • PŘED PRVNÍM VSTUPEM DO BUDOVY MUSÍ ŽÁK ODEVZDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PODEPSANÉ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM!! BEZ NĚJ NEBUDE ŽÁK DO BUDOVY VPUŠTĚN!!

Formuláře čestného prohlášení jsou ke stažení na webu školy nebo vytištěné ve škole.

Můžete je odevzdávat ve škole již před 8. 6., případně si je přijít vyplnit, abychom eliminovali riziko, že jej 8. 6. žáci zapomenou.

 • Žákům II. stupně nelze z organizačních důvodů umožnit stravování ve školní jídelně.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o účasti žáka na konzultacích třídním učitelůmSložení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole.

Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

Cesta do školy a ze školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky a děti (déle jen „ žáky“) vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
  – DLE ZNAČEK NA ZEMI
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu!!!
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
  O KONKRÉTNÍM TERMÍNU A ČASE BUDETE INFORMOVÁNI TŘÍDNÍMI UČITELI.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!!!
 • Škola je vybavena bezkontaktními teploměry k měření tělesné teploty.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V budově školy

 • Škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce – nádoby na dezinfekci s dávkovačem jsou umístěny u výstupu ze šaten. Platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Ve třídě

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Je zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Skupiny žáků 6.-8. ročníku

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 8.6.. umožněna osobní přítomnost žáků 6.-8. ročníků pro účely konzultací.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků.
 • Obsahem je učivo především ČJ, M, cílem je konzultování učiva. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.
 • V případě nepřítomnosti žáka, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Pokud bude dále po této absenci docházet, je nutné opět dodat čestné prohlášení.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 • podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), obsahující i písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.