Školní družina 2022/2023

Provoz je od  6:00 – 17:00 hod.. Příchod žáků končí v 7:30 hod.

Vyzvedávání žáků v odpoledních hodinách je možné do 13:30 hod. z důvodu nenarušování zájmové činnosti.

Do 15:00 hod. si budou zákonní zástupci vyzvedávat žáky ve vestibulu školy, po této hodině u herny ŠD.

Celoroční úplata za zájmové vzdělávání žáků je rozdělena do dvou částí (pololetí). První část ve výši 450,- Kč bude uhrazena do 15. října 2022 v hotovosti ve ŠD, druhá část ve stejné výši do 11. března 2023.

O prominutí platby je možno požádat ředitelství školy do 10. září 2022. Formulář je možno vyzvednout v kanceláři ŠD.

O všech připravovaných akcích jsou zástupci žáků informování prostřednictvím letáčků a webových stránek školy.

Řád ŠD je zveřejněn na informační nástěnce u heren ŠD a na webových stránkách.

Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna v průběhu měsíce září. Činnost zájmových kroužků bude zahájena 3. 10. 2022.

Na všechny se těší kolektiv vychovatelů ŠD a ŠK