OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU OD 11. 5. 2020 PRO ÚČELY PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Čestné prohlášení

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ


Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do 7. 5. 2020třídním učitelům. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020!!

Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole
od 4. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

Cesta do školy a ze školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky a děti (déle jen „ žáky“) vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
  DLE ZNAČEK NA ZEMI
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu!!!
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!!!
 • Škola je vybavena bezkontaktními teploměry k měření tělesné teploty.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V budově školy

 • Škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce – nádoby na dezinfekci s dávkovačem jsou umístěny u výstupu ze šaten. Platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Ve třídě

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Je zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Skupiny žáků 9. ročníku

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky (ČJ, M), cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.
 • V případě nepřítomnosti žáka, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Pokud bude dále po této absenci docházet, je nutné opět dodat čestné prohlášení.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 • podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), obsahující i písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.