OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ OD 25. KVĚTNA 2020

Čestné prohlášení

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ


Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do 18. 5. 2020 třídním učitelům. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020!!

Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole
od 4. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

Cesta do školy a ze školy

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
  DLE ZNAČEK NA ZEMI
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu!!!
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!!
 • Škola je vybavena bezkontaktními teploměry k měření tělesné teploty.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy!!

V budově školy

 • Jednotlivé skupiny se svým učitelem přicházejí postupně a s dodržením rozestupů do předem určených šaten.  Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce – nádoby na dezinfekci s dávkovačem jsou umístěny u výstupu ze šaten. Platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Při přesunech se dodržují odstupy 2 metry vždy, když je to možné.
 • V příznivém počasí budou skupiny trávit přestávky venku dle stanoveného rozvrhu a na předem určených místech.
 • Před opuštěním třídy je žák povinen si vždy nasadit roušku.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Ve třídě

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry – záleží na rozhodnutí učitele. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Ve třídě jsou lavice rozmístěny tak, že splňují podmínku rozestupů 2 metrů mezi žáky.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Skupiny žáků 1. stupně

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Z organizačních důvodů nelze zajistit, aby byli všichni žáci ve svých u svých třídních učitelů.
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do 18. 5. 2020 třídním učitelům.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020!!
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
 • Ranní družina není poskytována.
 • V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet (telefonicky, mail, ŠkolaOnline…). Pokud žák bude dále po této absenci docházet, je nutné opět dodat čestné prohlášení.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 • Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.

Čas strávený ve škole

 • 7:45-8:00 – Shromáždění do předem stanovených skupin pod vedením učitele před budovou školy
 • 8:00-12:00 – dopolední část vzdělávacích aktivit
 • 12:00-16:00 – odpolední část – zájmové vzdělávání
 • Každý zákonný zástupce je povinen od 25. 5. 2020 písemně (formou lístečku) oznamovat čas a způsob odchodu žáka (sám/v doprovodu)
 • Každý učitel si vytváří svůj rozvrh, který vychází z rozvrhu třídy, podle počtu skupin bude rozplánovaná velká přestávka.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 • O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), obsahující i písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna!!

Úplata za školní družinu

 • Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Ke školnímu stravování se každý přihlašuje sám přes internet, případně přímo u vedoucí školní jídelny paní Chlebkové (tel.: 724 831 494)
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Žáci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si sami ani příbory.
 • Je zajištěno, že se v jídelně při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.