Získali jsme dotaci Moravskoslezského kraje na projekt Vzduch pro život 2

Naše škola získala dotaci ve výši 70 000,- Kč z dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2022 – 2023, dotační titul č. 2: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školství, Moravskoslezského kraje.

Dotace bude poskytnuta za účelem uspořádání výchovně vzdělávací, osvětové, sportovní a soutěžní akce pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ a širokou veřejnost s environmentálním zaměřením. Hlavním tématem akce je problematika znečištění ovzduší v našem regionu, ale i za jeho hranicemi. Chtěli bychom do projektu zapojit i školy v polském regionu. Projekt a soutěž nese název Vzduch pro život 2.

Akce navazuje na již úspěšně realizovaný projekt v roce 2019 Voda pro život.

Akcí se zapojíme do Evropského týdne udržitelného rozvoje 2023, termín konání hlavní akce bude úterý 2. 6. 2023 tento den je taktéž Mezinárodním dnem čistého ovzduší.

Termín zahájení projektu: 1. 9. 2022                          

Termín ukončení projektu: 31. 7. 2023

Vzduch pro život 2 – realizační tým

Hlavním cílem našeho projektu Vzduch pro život 2 je upozornit a informovat žáky a širokou veřejnost o důležitosti ochrany ovzduší v ČR a našem kraji, neboť kvalita ovzduší je klíčovým problémem současnosti, a tím podpořit výuku a vzdělávání k trvale udržitelnému rozvoji a výchově k péči o životní prostředí a také podpořit environmentální zodpovědnost. Pro dosažení cíle projektu bude vyhlášena celostátní soutěž s mezinárodním přesahem skládající se ze tří samostatných oborů: obor výtvarný, obor literární a obor sportovní. Téma soutěže bude věnováno významu čistoty ovzduší pro život na Zemi a důležitosti jeho ochrany. Společným tématem pro všechny obory bude Vzduch pro život.

Dílčím cílem projektu je i workshop pro účastníky soutěže se stejnojmennou tematikou, který umožní další prohloubení vědomostí v této problematice.

Dne 5. 9. 2022 byl ustanoven realizační tým soutěže:

Autoři projektu, hlavní koordinátoři projektu: Mgr. Jana Hopjanová Chrásková a Mgr. Daniela Kurečková

Organizátoři projektu: Mgr. Lenka Krajčová, Mgr. Eva Halfarová

Spolupracující osoby: členové Školské rady a SRPŠ.

Členové týmu: žáci 8.A, členové školního Ekotýmu

Vyhlášení jednotlivých soutěží proběhne do 30. 9. 2022.