INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ II. STUPNĚ OD 12. 10. DO 13. 10. 2020

Vážení rodiče, žáci II. stupně,

dle nařízení vlády ze dne 8. 10. 2020 budou 6. – 9. ročníky od 12. 10. 2020 do 13. 10. 2020 vzdělávány STŘÍDAVĚ DISTANČNÍ FORMOU, STŘÍDAVĚ PREZENČNĚ.

DÁLE JE V DOBĚ OD 12. 10. DO 13. 10. UZAVŘEN ŠKOLNÍ KLUB. Z TOHOTO DŮVODU ODPADÁ ODPOLEDNÍ VÝUKA, tj. 7., 8., 9. vyučovací hodina. Učivo těchto odpadlých hodin bude samozřejmě začleněno do následujících hodin.

——————————————————————————————————-

Ministerstvo školství také prodlužuje podzimní prázdniny na 26. – 30. 10. 2020

26.-27. 10. je zakázána osobní přítomnost dětí/žáků ve škole = nebude zajištěn provoz ŠD

28. 10. – státní svátek

29.-30. 10. – podzimní prázdniny = provoz ŠD bude zajištěn. Informace budou předány vedoucí vychovatelkou.

——————————————————————————————————–

Školským zákonem je od 25. 8. 2020 nově stanovena:

a) ve vymezených mimořádných situacích povinnost školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň

b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat.

Pokud je zdravému dítěti/žákovi (respektive jeho třídě) nařízena karanténa, má povinnost se účastnit distanční výuky. Je-li žák v karanténě nemocen, nemá povinnost účastnit se distanční výuky.

Tato distanční výuka bude na naší škole stejně jako na jaře primárně vedena prostřednictvím online platforem: ŠkolaOnline, Google Meet a Google Classroom (= Google Učebna).

1) ŠkolaOnline (sekce Výuka – Úkoly – Domácí úkoly) – DÚ jsou zasílány na žákovské účty, nikoliv na rodičovské!!! V případě potřeby změnit neaktuální heslo neprodleně žádejte zástupkyni ředitelky Mgr. Adélu Matouškovou či metodika ICT Mgr. Jiřího Hromadu (možno přes třídní učitele).

2) Google Classroom (= Google Učebna) – také pro zasílání výukových materiálů a vypracovávání úkolů.

Tyto Google učebny jsou k dispozici až po přihlášení žáka na školní mail (např. jan.novak@skola-opava.cz) a zapsání se do nich skrze pozvánku zaslanou vyučujícími na školní e-mail (případně zadání specifického kódu kurzu, který mu konkrétní vyučující zašle buď přes mail, nebo přes ŠkoluOnline).

V případě potřeby změnit neaktuální heslo na školní mail neprodleně žádejte Mgr. Hromadu.

3) Google Meet – videohovory s učiteli, hodiny vedené přes webkameru – BUDOU PROBÍHAT DLE PŘEDEM STANOVENÉHO ROZVRHU, KTERÝ BUDE ZASLÁN I ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM NA ŠKOLUONLINE.

  • Bude dodrženo pravidlo, že na II. stupni budou probíhat maximálně 3 hodiny videohovoru s učiteli denně.

Kromě těchto videohodin budou žákům zadávány přes ŠkoluOnline či Google Učebnu také samostatné úkoly, jejichž zpracování se již také bude hodnotit.

V případě, že žák doma nemá možnost připojení k internetu, budou mu úkoly zadávány offline formou – SMS, telefonicky či tištěné pracovní listy (předání před budovou školy, pokud některý rodinný příslušník nebude v karanténě a bude je moci vyzvednout a také je následně ve stanoveném termínu vypracované vrátit).  

OMLOUVÁNÍ ABSENCE:

Absence na videohodinách musí být řádně omlouvána zákonným zástupcem (nejprve škole oznámit do 3 kalendářních dnů od začátku absence, následně klasická omluvenka v žákovské knížce).

Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupce nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení (např. Když žák nemá technickou možnost připojit se na Google Meet, je mu zadáno plnění podobného úkolu prostřednictvím GoogleClassroom, ŠkolyOnline, školního mailu či offline formou, např. vypracováním pracovních listů apod.). 

Pokud žák nebude plnit zadané distanční úkoly a nebude řádně omlouván zákonným zástupcem, bude řešeno s výchovnou poradkyní.