KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 U DÍTĚTE/ŽÁKA

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.

PŘI ZJIŠTĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PŘÍZNAKŮ BUDE DODRŽEN TENTO POSTUP:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte/žáka – tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy!!! – NUTNÝ FUNKČNÍ A DOSTUPNÝ TELEFONICKÝ KONTAKT (DOPORUČUJEME KONTAKTY NA VÍCE OSOB, KTERÉ POVĚŘÍTE MOŽNOSTÍ VYZVEDÁVAT DÍTĚ/ŽÁKA)
  • V případě, že se příznaky projeví v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole:

1) neprodleně dojde k umístění dítěte/žáka do izolace (žákovská knihovna, pav. A 2. patro, bývalá ředitelna, po celou dobu izolace s rouškou) nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole

2) současně informování zákonného zástupce dítěte/žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte/žáka ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá dítě/žák až do odchodu ze školy (tzn. po ukončení vyučování nebo pobytu v ŠD), nebo do doby převzetí zákonným zástupcem či pověřenou osobou.