VYHLÁŠKA MŠMT o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

ze dne 27. dubna 2020

211/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. dubna 2020
o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon):
§ 1
Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází
hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně
docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové
vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při
vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do
školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují
hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.
(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků
vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o
vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se
vztahují k oboru vzdělání.
(4) Odstavec 1 se použije obdobně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.
§ 2
Zkoušky a komisionální zkoušky
Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené
právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich
konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.
§ 3
Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku
(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo
konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo
koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem
„nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro
jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní
hodnocení.
(2) Ustanovení § 2 se nevztahuje na žáka střední školy nebo konzervatoře, který se
přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou
zkoušku; tomuto žákovi, který má konat zkoušku nebo komisionální zkoušku a nemůže být
hodnocen podle § 1, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede pro jednotlivé předměty nebo
celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka
se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se
provede na jejich základě.
§ 4
Informování o způsobu hodnocení
Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků
vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v.r.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020