Přípravná třída

Ve školním roce 2020/2021 opět otevřeme přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Do přípravné třídy jsou děti přijímány na základě žádosti rodičů. Rodiče dokládají k žádosti rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ.
Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu je upraven takovým způsobem, aby usnadnil dětem přechod do 1. třídy základní školy, čímž se v důsledku předchází případnému školnímu neúspěchu.

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Mgr. Jana Kaniová
ředitelka školy