Školní psycholožka

Mgr. et Mgr. Anna Rotreklová

email: anna.rotreklova@skola-opava.cz
tel.: +420 778 888 034
tel.: +420 553 780 357

kabinet: 1. patro – dveře A 108 (naproti třídy 2.A)

Konzultační hodiny:

STŘEDA     7:40 – 15:40
ČTVRTEK   7:40 – 10:40

Konzultaci je možné sjednat telefonicky, e-mailem nebo osobně v konzultačních hodinách. Z důvodu zaměstnání ve škole na částečný úvazek a práce v dalších organizacích je možné, že mne výjimečně v uvedené časy nezastihnete. Vždy tuto informaci vyvěsím na štítku před dveřmi kanceláře. Zastihnout mne však můžete na uvedeném mobilním telefonu.


Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům či jiným zákonným zástupcům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školní psycholog vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a veškeré informace, které při své práci získá, jsou vázány profesním tajemstvím. Zákonní zástupci udělují souhlas k činnosti školního psychologa v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Služby školního psychologa jsou poskytovány pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy školy bezplatně a informace, které jsou během nich získány, jsou považovány za důvěrné. O obsahu konzultací s dítětem, rodiči či s jinými zákonnými zástupci nemůže být bez Vašeho souhlasu informován ani pedagog školy.

Školní psycholog:

  • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poruchami chování a žáků mimořádně nadaných
  • poskytuje poradenské konzultace a metodickou spolupráci pedagogům
  • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které jej samo vyhledá
  • poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky náročné situaci
  • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte
  • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole (práce s třídními kolektivy, např. zjišťování sociálního klimatu ve třídě, posilování pozitivní atmosféry v jednotlivých třídách)
  • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikových jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a třídním učitelem při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
  • informuje rodiče či jiné zákonné zástupce v případě jejich zájmu o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumů
  • zajišťuje poradenství pro žáky a rodiče či jiné zákonné zástupce žáků
 • spolupracuje při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu

Informovaný souhlas slouží pro informaci rodičů či jiných zákonných zástupců o tom, že ve škole je k dispozici školní psycholog, a že se může podílet na práci s dětmi v některých z výše uvedených bodů. Jestliže se rodiče či jiní zákonní zástupci rozhodnou souhlas k činnosti školního psychologa neudělit, nemá školní psycholog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat. V případě řešení skupinových třídních problémů se dítě nebude moci aktivit se školním psychologem a se třídou účastnit.

V případě individuální dlouhodobé práce s dítětem, nebo v případě řešení závažných problémů v třídním kolektivu, může být školní psycholog zapojen jen po udělení Individuálního informovaného souhlasu rodiči či jinými zákonnými zástupci. Formulář Individuálního informovaného souhlasu dostane dítě domů pro rodiče či jiné zákonné zástupce k řešení konkrétní situace. Jako zákonný zástupce máte právo nahlížet do spisu, který je o individuálních konzultacích s žákem veden. Pokud by se rodiče či jiní zákonní zástupci rozhodli Individuální informovaný souhlas k činnosti školního psychologa neudělit, nemá školní psycholog právo žákovi individuální konzultace poskytovat.

Informované souhlasy platí po celou dobu školní docházky a je možné je kdykoliv odvolat i udělit.