ŽÁKŮM 9. ROČNÍKU: DESATERO K ZÁPISOVÝM LÍSTKŮM

Vážení rodiče,

v následujících dnech Vás budeme individuálně zvát do školy, abyste si převzali zápisový lístek.

1.            Co je to zápisový lístek?

Je to listina, kterou uchazeč po přijetí odevzdá na střední škole. Tím potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole.

2.            Proč si ho musíme vyzvednout s předstihem?

Zákonní zástupci žáků si vyzvednou na své základní škole jeden zápisový lístek, a to v zákonné lhůtě nejpozději do 15. března daného školního roku.  

3.            Co budeme se zápisovým lístkem dělat?

Zápisový lístek uschovejte na místo, kde ho najdete. Zatím ho nevyplňujte.

4.            Kdy budeme lístek vyplňovat?

Poté, co dostanete od ředitele střední školy rozhodnutí o přijetí, vyplníte osobní údaje a část 1. Zápisový lístek na SŠ osobně odevzdáte nebo odešlete, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

5.            Kdo zápisový lístek podepisuje?

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem.

6.            Co když bylo dítě přijato na obě střední školy?

V případě, že byl uchazeč přijat na obě SŠ v 1. kole, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou.

7.            Můžu vzít zápisový lístek zpět a odevzdat ho jinde?

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. V tomto případě vyplníte část 2.

8.            Co když zápisový lístek včas neodevzdám?

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

9.            Co když zápisový lístek ztratím?

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

10.          Co když nebudu vědět, jak lístek vyplnit?

Pro zájemce zorganizujeme v březnu k vyplňování lístků online konzultaci. V případě jakýchkoli dotazů a pochybností se můžete kdykoliv obrátit na výchovnou poradkyni.

Kontakt: Mgr. Gabriela Mathiasová, gabriela.mathiasova@skola-opava.cz, 778 888 034