ORGANIZACE VÝUKY + ROZVRHY VIDEOHODIN II. ST.

Vážení rodiče a milí žáci,

dle Usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 bude výuka od 4. 1. 2021 (do odvolání) probíhat následovně:

1. ročník, 2. ročník, přípravná třída: (od 1. 3. 2021) distanční výuka

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ročník: distanční výuka

KONZULTACE: Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole – vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, jen po předchozí domluvě

ROUŠKY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH I PO CELOU DOBU VÝUKY: 2 na den + sáček na odložení roušky

PLATÍ ZÁKAZ ZPĚVU A TĚLOCVIKU: hodiny hudební a tělesné výchovy budou věnovány k upevňování učiva hlavních předmětů, případně též tématu zdravovědy a dopravní výchovy. Zákaz zpěvu platí též v hodinách AJ, ČJ…

BUDE ZVÝŠENĚ ZAJIŠTĚNO VĚTRÁNÍ: v případě prezenční výuky doporučujeme vhodné, teplé vrstvy oblečení do třídy, v případě příznivého počasí budou zařazeny venkovní aktivity

OBĚDY: Informace k vydávání obědů poskytne telefonicky p. Chlebková, vedoucí kanceláře ŠJ (724 831 494).

ŠKOLNÍ DRUŽINA: Prezenčně není v provozu.

Pokud budete potřebovat k DISTANČNÍ VÝUCE vypůjčit notebook, vyplňte žádost ve webovém formuláři na tomto odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWLDvRElohm0-GZCpindVptaIBysTFd6GD9YGEXnoIaN8efQ/viewform?usp=sf_link

Žádost bude zpracována vedením školy a následně budou zákonní zástupci kontaktováni.

ROZVRH VIDEOHODIN II. STUPNĚ:
Případné změny časů budou řešeny konkrétním vyučujícím.

Bude dodrženo pravidlo maximálně 3 hodin videovýuky denně na II. stupni a 1 hodina videovýuky na I. stupni.

6.A

  8:55-9:4010:00-10:4511:00-11:45
POM KULČJ MAGZ HOP
ÚTČJ MAGAJ LÁZPŘ HOP
STM KUL D WAL
ČTPŘ HOPAJ LÁZF HRO
M KULČJ MAG 

6.B

   8:55-9:4010:00-10:4511:00-11:45
PO M PLAD WAL
ÚTZ PLAČJ KRLF HRO
STM PLAČJ KRLPŘ HOP
ČTČJ KRLAJ KRL 
M PLAPŘ HOPAJ KRL

7.A

   8:55-9:4010:00-10:4511:00-11:45
POM NÁLZ NÁLAJ WAG/LÁZ/ZAP
ÚTČJ ZAPM NÁLPŘ HAL
ST AJ WAG/LÁZ/ZAPF HRO
ČTD WALČJ ZAPM NÁL
ČJ ZAP  

7.B

   8:55-9:4010:00-10:4511:00-11:45
POČJ ŠIMD WALAJ WAG/LÁZ/ZAP
ÚTM NÁL ČJ ŠIM
STZ NÁLAJ WAG/LÁZ/ZAPPŘ DĚN
ČTČJ ŠIMM NÁL 
M NÁLF HRO 

8.A

   8:55-9:4010:00-10:4511:00-11:45
POCH KÖNAJ WAGČJ HLA
ÚTM KULAJ WAGČJ HLA
ST D WALNJ, RJ, ŠJ
ČTČJ HLAM KULF KUL
PŘ HOPM KUL Z NÁL

8.B

   8:55-9:4010:00-10:4511:00-11:45
POM PLAAJ LÁZČJ MAG
ÚTZ WAGM PLAF KUL
STD WALČJ MAGNJ, RJ, ŠJ
ČT M PLACH KÖN
ČJ MAGPŘ PLAAJ LÁZ

9.A

   8:55-9:4010:00-10:4511:00-11:45
POČJ MAGM KÖNPŘ PLA
ÚTM KÖND WALČJ MAG
STAJ WAG/LÁZ/ZAPCH KÖNZ-PLA
ČTAJ WAG/LÁZ/ZAPM KÖNČJ MAG
 NJ, RJ, ŠJF KUL

9.B

  8:55-9:4010:00-10:4511:00-11:4512:00-12:45
POČJ KRLM KULF KUL
ÚTČJ KRL/ŠM KULCH KÖN
STAJ WAG/LÁZ/ZAPM KULZ WAG
ČTAJ WAG/LÁZ/ZAPPŘ-WAGD WAL
ČJ KRL/ŠNJ, RJ, ŠJ 

——————————————————————————————————–

Školským zákonem je od 25. 8. 2020 nově stanovena:

a) ve vymezených mimořádných situacích povinnost školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň

b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat.

Pokud je zdravému dítěti/žákovi (respektive jeho třídě) nařízena karanténa, má povinnost se účastnit distanční výuky. Je-li žák v karanténě nemocen, nemá povinnost účastnit se distanční výuky.

Tato distanční výuka bude na naší škole stejně jako na jaře primárně vedena prostřednictvím online platforem: ŠkolaOnline, Google Meet a Google Classroom (= Google Učebna).

1) ŠkolaOnline (sekce Výuka – Úkoly – Domácí úkoly) – DÚ jsou zasílány na žákovské účty, nikoliv na rodičovské!!! V případě potřeby změnit neaktuální heslo neprodleně žádejte zástupkyni ředitelky Mgr. Adélu Matouškovou či metodika ICT Mgr. Jiřího Hromadu (možno přes třídní učitele).

2) Google Classroom (= Google Učebna) – také pro zasílání výukových materiálů a vypracovávání úkolů.

Tyto Google učebny jsou k dispozici až po přihlášení žáka na školní mail (např. jan.novak@skola-opava.cz) a zapsání se do nich skrze pozvánku zaslanou vyučujícími na školní e-mail (případně zadání specifického kódu kurzu, který mu konkrétní vyučující zašle buď přes mail, nebo přes ŠkoluOnline).

V případě potřeby změnit neaktuální heslo na školní mail neprodleně žádejte Mgr. Hromadu.

3) Google Meet – videohovory s učiteli, hodiny vedené přes webkameru – BUDOU PROBÍHAT DLE PŘEDEM STANOVENÉHO ROZVRHU, KTERÝ BUDE ZASLÁN I ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM NA ŠKOLUONLINE.

Bude dodrženo pravidlo, že na I. stupni bude probíhat maximálně 1 hodina videovýuky denně a na II. stupni budou probíhat maximálně 3 hodiny videohovoru s učiteli denně.

Kromě těchto videohodin budou žákům zadávány přes ŠkoluOnline či Google Učebnu také samostatné úkoly, jejichž zpracování se již také bude hodnotit.

V případě, že žák doma nemá možnost připojení k internetu, budou mu úkoly zadávány offline formou – SMS, telefonicky či tištěné pracovní listy (předání před budovou školy, pokud některý rodinný příslušník nebude v karanténě a bude je moci vyzvednout a také je následně ve stanoveném termínu vypracované vrátit).  

OMLOUVÁNÍ ABSENCE:

Absence na videohodinách musí být řádně omlouvána zákonným zástupcem (nejprve škole oznámit do 3 kalendářních dnů od začátku absence, následně klasická omluvenka v žákovské knížce).

Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupce nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení (např. Když žák nemá technickou možnost připojit se na Google Meet, je mu zadáno plnění podobného úkolu prostřednictvím GoogleClassroom, ŠkolyOnline, školního mailu či offline formou, např. vypracováním pracovních listů apod.). 

Pokud žák nebude plnit zadané distanční úkoly a nebude řádně omlouván zákonným zástupcem, bude řešeno s výchovnou poradkyní.