O škole

Naše škola má 9 ročníků a je členěna na I. a II. stupeň. Nabízíme žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví, výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola získala v říjnu 2013 titul Světová škola, který nám byl na základě auditu v dubnu 2015 prodloužen na dalších 5 let, v listopadu 2014 titul Škola pro demokracii za napomáhání aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a v dubnu 2016 auditem titul Ekoškola.

Dne 20. 8. 2012 schválila Rada města výjimku z počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského zákona, a to zvýšením počtu na 34 žáků ve třídě (číslo usnesení 1521/44 RM 12).

Žákům a jejich rodičům nabízí služby školní poradenské pracoviště, zastoupené výchovnou poradkyní, školní speciální pedagožkou, školní psycholožkou a dvěma školními metodičkami prevence.

Ve škole je zřízena přípravná třída, která je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Škola svým žákům nabízí výuku anglického jazyka již od 1. ročníku, obsah výuky navazuje na předškolní vzdělávání.

Škola má velmi dobré materiální vybavení s dostatkem učebních a didaktických pomůcek. V každé třídě jsou instalovány dataprojektory, čímž se stává každá učebna multimediální, v deseti třídách a hernách jsou navíc instalovány interaktivní tabule. Nabízíme širokou řadu povinně volitelných a nepovinných předmětů: Sportovní hry (od 1. ročníku), psaní ZAV (Základy administrativy již od 3. ročníku), na II. stupni pak Přírodovědné praktikum, Domácnost – dílny, Domácnost – vaření, Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka, Konverzaci AJ, Psaní ZAV, Estetiku a Sportovní aktivity. Od 8. ročníku si žáci povinně volí další cizí jazyk. Nabízíme výuku jazyka německého, ruského a španělského.

V budově školy je 18 kmenových učeben a 12 odborných pracoven, 4 učebny pro činnost školní družiny, místnost pro činnost školního klubu a relaxační místnost.

Součástí školní budovy je školní jídelna, učebna ICT, keramická dílna s hrnčířským kruhem, moderní cvičná kuchyň, nově vybavené dílny, dvě tělocvičny, gymnastický sál a atrium školy vybavené dřevěnými dětskými průlezkami. Velký sportovní areál s atletickou drahou a školní zahrada proměněná ve školní arboretum. Sportovní areál i arboretum má možnost využívat v rámci projektu „Otevřená sportoviště“ široká veřejnost. Škola má jako jediná v Opavě bezbariérový přístup s výtahem.

Škola má velmi dobré hygienické zázemí, v červenci a srpnu 2016 byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení.