O škole

Naše škola má 9 ročníků a je členěna na 1. a 2. stupeň. Nabízíme žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví, výuka je realizována podle vlastního školního vzdělávacího programu Krok za krokem. Škola získala v říjnu 2013 titul Světová škola, který nám byl na základě auditu v dubnu 2015 prodloužen na dalších 5 let, v listopadu 2014 titul Škola pro demokracii za napomáhání aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a v dubnu 2016 auditem titul Ekoškola. Získali jsme certifikaci Rodiče vítáni, což znamená škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole.
Dne 20. 8. 2012 schválila Rada města výjimku z počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského zákona, a to zvýšením počtu na 34 žáků ve třídě (číslo usnesení 1521/44 RM 12).
Žákům a jejich rodičům nabízí služby školní poradenské pracoviště, zastoupené výchovnými poradkyněmi, školní psycholožkou, speciální pedagožkou a školním metodikem prevence.
V budově školy je 18 kmenových učeben a 12 odborných pracoven, 4 učebny pro činnost školní družiny, místnost pro činnost školního klubu a relaxační místnost.
Součástí školní budovy je školní jídelna, dvě učebny ICT, keramická dílna s hrnčířským kruhem, moderní cvičná kuchyň, nově vybavené dílny, dvě tělocvičny, gymnastický sál a atrium školy vybavené dřevěnými dětskými průlezkami. Velký sportovní areál s atletickou drahou a školní zahrada proměněná ve školní arboretum. Sportovní areál i arboretum má možnost využívat v rámci projektu „Otevřená sportoviště“ široká veřejnost. Škola má bezbariérový přístup s výtahem. Na každé chodbě je nápojový automat.
Ve škole je zřízena přípravná třída, která je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.
Škola svým žákům nabízí výuku JA již od 1. ročníku, obsah výuky navazuje na předškolní vzdělávání. Od 6. ročníku mají žáci možnost volby mezi běžnou výukou a možností navštěvovat ,,Třídu pro 21. století“ (T), kde jsou na základě přijímacích testů vybíráni žáci, kteří pracují s osobními notebooky a elektronickými učebnicemi. Tato třída má výrazně rozšířenou výuku JA a je určena žákům se zájmem o intenzivní vzdělávání, u nichž je předpoklad dalšího studia na středních a vysokých školách.
Škola má velmi dobré materiální vybavení s dostatkem učebních a didaktických pomůcek. V každé třídě jsou instalovány dataprojektory, čímž se stává každá učebna multimediální, v deseti třídách a hernách jsou navíc instalovány multimediální tabule. Jsme jediná bezbariérová škola v Opavě.
Výrazně jsme rozšířili nabídku volitelných a nepovinných předmětů, sportovní hry (od 1. ročníku), psaní ZAV (Základy administrativy od 3. ročníku), od 6. ročníku další cizí jazyk (francouzský, španělský, německý, ruský), nebo předměty, které rozšíří jejich oblast zájmů – Estetika, Sportovní aktivity, Matematický klub, Seminář z přírodovědného předmětu, Informatika-Multimédia, Tvorba školního časopisu, Pěstitelství, Domácnost, Cvičení z českého jazyka, Konverzace  AJ.

Škola má velmi dobré hygienické zázemí, v červenci a srpnu 2016 byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení.