počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Vize školy


Vize školy - „Vzájemnou podporou k úspěchu“

Chceme, aby každý ve škole zažíval denně úspěch. Posilujeme vnitřní motivaci a odpovědnost za to, co se žák naučí. Chceme být úspěšnými učiteli. Jsme průvodci na cestě ke vzdělání, usilujeme o úspěch každého žáka, jsme zvídaví, tvořiví, respektující, vzděláváme se. Žákům jsme partnery a průvodci na cestě ke vzdělání.

Jsme zodpovědní za poskytování příležitostí ke vzdělávání. Vytváříme bezpečné prostředí, usilujeme o kvalitní spolupráci s rodiči. Naším cílem je stát se učící se školou, která je pro své systematické směřování ke kvalitě a zdraví přitažlivá jak pro své žáky a jejich rodiče, tak pro své zaměstnance.

Středem našeho zájmu je dítě a žák, o kterého pečuje pedagog se silnou osobností. Škola poskytuje kvalitní, respektující a inspirativní vzdělání. Budujeme školu jako důvěryhodnou instituci, kdy jsou žáci, pedagogové, rodiče a vedení školy spolupracujícími partnery.

Důraz při získávání základního vzdělání klademe především na rozvoj čtenářské gramotnosti jako prostředku celoživotního učení, výuce cizích jazyků a matematické gramotnosti. Usilujeme o to, aby se naši žáci stali vzdělanými lidmi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti za následky svých činů i rozhodnutí, dokáží kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat, budou mít touhu se celoživotně vzdělávat a potřebu chovat se ohleduplně k přírodě. Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí života školy.

Zaměřujeme se na výuku, která je zábavná, využívá širokou škálu vzdělávacích metod a strategií, rozvíjí kritické myšlení a osobnost žáka i schopnost týmové spolupráce. Děti se mění, prostředí se mění, my se měníme. Naše škola je místo, na které se děti mohou spolehnout.

MISE

Chceme:

Minimalizovat projevy rizikového chování, maximálně dbát na žákovy pocity bezpečí při všech jeho činnostech ve školním prostředí.

Individuálně rozvíjet žáky nadané, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytnout dostatek času a správnou cestu k získání základů vzdělání (všichni žáci ve třídě nepracují stejným tempem, jejich předpoklady se liší)

Sebehodnocení žáků využívat jako prostředek klasifikace, podporovat zaujatost žáků pro výuku tak, aby měli potřebu vzdělávat se a dozvídat se nové věci (práce s rozmanitými zdroji učení, ověřování na činnostním učivu, propojováním předmětů, spojení s životem mimo školu – exkurse, projekty)

Estetizovat školní prostředí, emoce žáků ladit pozitivními zážitky (spolupráce, soudržnost, solidarita, třídní pobyty, zážitky, relaxace, prvky muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, povzbuzovat jejich nadání nejen pro školní výsledky, ale rozvíjet jejich talent a zájmy)