počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Začít spolu

Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení „Step by Step“) je v České republice realizován od roku 1994 v mateřských a od roku 1996 v základních školách. Jde o vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Na naší škole probíhá výuka v tomto programu od školního roku 2001/2002.

Jak vypadá den v Začít spolu

  1. Ranní kruh - 20 - 30 minut
   Děti sedí společně s učitelem na koberci v kroužku. Ranní rituál. Čtení ranního dopisu.
   Vítáme se, řešíme organizační věci, sdělujeme si zážitky. Povídáme si o tom, co nás těší, někdy trápí. „Probouzíme se“.

  2. Integrovaná tematická výuka - 30 minut
   Probíráme učivo z matematiky, českého jazyka, čteme, píšeme, zpíváme. Učíme se buď klasickou frontální metodou, nebo používáme různé didaktické hry. Děti pracují samostatně, ale také ve dvojicích nebo různě početných skupinkách. Jedná se o učební aktivity, kdy třída pracuje na společném zadání.

  3. Přestávka na svačinu - 15 minut
   Svačíme, odpočíváme, posloucháme hudbu nebo mluvené slovo.

  4. Pokračování integrované tematické výuky - 45 minut

  5. Přestávka - 20 minut
   Přichází asistentka. Podle počasí tráví s dětmi přestávku buď venku, nebo na koberci ve třídě. Tato doba je určena sportovním a jiným hrám (např. se stavebnicemi), popř. odpočinku.

  6. Práce v centrech aktivit - 60 minut
   Děti se rozcházejí do center aktivit, ve kterých pracují společně v rámci skupiny, popřípadě plní i samostatné úkoly. Rozhodnutí, do kterého pracovního kroužku půjdou, necháváme na dětech. V naší třídě máme centra čtyři a jedinou podmínkou je, že za týden navštíví žák každé z nich.

   Centrum čtení a psaní
   Centrum matematiky
   Centrum pokusů a objevů
   Výtvarný ateliér

   Prostor třídy je rozčleněn do menších pracovních kroužků, které jsou jasně ohraničené (policemi, regály, kobercem) tak, aby v nich děti měly soukromí a bylo zřetelné, ve kterém centru pracují. Snažíme se, aby každé centrum bylo vybaveno dostatečným množstvím pomůcek pro práci v daném centru (knížky, psací potřeby, encyklopedie, počitadla, výtvarné potřeby…). Třída tak působí dojmem dětského pokoje.
   Úkoly do center zadáváme tak, aby vedly k opakování probraného učiva. Snažíme se o to, aby děti naváděly ke spolupráci a vzájemné pomoci.
   Doba práce v centrech aktivit je doba, kdy se ve stejný čas odehrávají ve třídě různé činnosti. My (učitelka a asistentka) jen pozorujeme, usměrňujeme, pomáháme. Také je to ideální čas pro individuální pomoc a péči dětem, které ji potřebují. Velmi oceňujeme pomoc rodičů, kteří se na práci v centrech podílejí

  7. Závěrečný (hodnotící) kruh - 30 minut
   Znovu se všichni scházíme v kruhu. Děti hodnotí, co se dařilo/nedařilo a proč. Učí se tak hodnotit svoji práci. Je zde prostor pro sdílení dojmů a zážitků, ocenění práce své i ostatních, vzájemné pochvaly dětí.

Přednosti této vzdělávací metody:

 • Dítě objevuje svět a učí se prostřednictvím vlastní praktické činnosti.
 • Učitel přechází do role pomocníka a pozorovatele.
 • Přítomnost asistentky učitele ve třídě, pomáhá dětem i učiteli. Svými postoji rozšiřuje spektrum nápadů a námětů pro výuku.
 • Rodiče se mohou podílet na organizaci, financování a chodu třídy. Vítána je jejich účast na mimoškolních akcích. Rodiče jsou pro nás důležitými partnery při hledání výchovně vzdělávacích strategií.
 • Prostředí třídy je uspořádáno do center aktivit. Jedná se o pracovní koutky, orientované vždy na jeden obor (např. matematika, věda a objevy, výtvarný ateliér, čtení a psaní). Zde děti individuálně nebo ve skupině plní zadané úkoly, vyhledávají a třídí informace, které pak před ostatními prezentují. Mohou se radit, spolupracovat. Tvoří tým.
 • Tematické zpracování učiva. Témata pro práci dětí jsou rozčleněna do měsíčních celků a rozdělena po týdnech do menších podskupin. V1. třídě jsou podtémata vybírána učitelem, vychází ze života.
 • Každé dítě má ve třídě svůj prostor.
 • Zásuvku, kam si ukládá věci. Domů si nosí pouze sešity a učebnice na domácí přípravu. V naší třídě si děti nosí tzv. Úkolníček (domácí příprava od pondělí do pondělí) a záleží pouze na nich, kdy úkoly splní. V pondělí však musí úkoly odevzdat.
 • Pravidelné používáme organizační formu „kruh“. Ranní kruh slouží jako pozvolný přechod mezi domácím a školním prostředím. Děti si vyprávějí zážitky z předchozího dne, vyjadřují své názory, pocity a mnohdy i řeší problémové situace vzniklé mezi nimi. Komunikují spolu. V závěrečném kruhu se pak scházíme na konci dopoledního programu. Děti zde vyhodnocují a prezentují své práce z center, informují ostatní o nově nabytých vědomostech, znovu vyjadřují své pocity a názory. Hodnotí, co se podařilo, popřípadě kde je potřeba přidat.
 • Děti si společně s učitelem, asistentkou vytvářejí pravidla chování. Postupně dostávají pravidla psanou formu a žáci svými podpisy stvrzují svou snahu o jejich dodržování. Pravidla jsou ve třídě umístěna na viditelném místě, jsou denní součástí práce třídy a vedou děti k sebekázni.
 • Děti hodnotíme pouze slovně. Porovnáváme současné a předchozí výsledky práce dítěte. Hodnotí učitel, asistentka, ale poskytujeme prostor pro sebehodnocení jednotlivce i celé skupiny. Děti se učí pro život a ne pro známky.