počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Feuerstein’s Instrumental Enrichment


FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ
(FIE - Feuerstein’s Instrumental Enrichment)

Jsme jediná škola v MSK, která má tuto metodu zahrnutu do školního vzdělávacího programu, a tím do týdenního rozvrhu hodin. Hodiny FIE jsou určeny žákům od přípravné třídy až po IX. ročník ZŠ. V naší škole je FIE součástí výuky v 1. a 2. ročníku, speciální pedagog pracuje s metodou v rámci reedukace se žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.
Hlavním cílem FIE je vedení jedince ke kvalitnějšímu a samostatnějšímu učení a k co možná největší nezávislosti. Je třeba, aby se jedinec naučil systematicky získávat informace, aby dokázal potlačit impulzivní tendence, pracoval pečlivěji a vytrvaleji, vnímal problémové situace a dokázal je definovat, naučil se vnímat vztahy mezi předměty a jevy, aby se zdokonalil v porovnávání, formulování hypotéz, plánování, ověřování správnosti řešení před jeho realizací, hledání důkazů pro zdůvodnění vlastní odpovědi.

Jak probíhá práce prostřednictvím této metody
Pravidelně se setkáváme nad pracovními listy (instrumenty), kde rozvíjíme své schopnosti, zvyšujeme kvalitu kognitivního (kognitivní=poznávací) myšlení - jeho jednotlivých funkcí a snažíme se nabyté zkušenosti převést do běžného života...
FIE je primárně zaměřena na odstraňování deficitů kognitivních funkcí - jak u dětí, tak i u dospělých. Jejím prostřednictvím lze pracovat jak s nadanými jedinci, tak také s dětmi a dospělými s poruchami učení, mentálním postižením (např. Downův syndrom), je vhodná i pro práci s jedinci s různými formami autismu.
Její výhodou je, že není zaměřena jen na jeden konkrétní problém, ale pomáhá k celkovému rozvoji osobnosti. Občas to bývá velmi náročná práce, ale vždy v ní převažuje radost. U většiny dětí je patrný pokrok již po několika lekcích. Důležité je pracovat pravidelně a na lekce se připravit. Instrumenty, se kterými se pracuje, jsou strukturovány tak, aby jejich uživatelé postupně získávali dovednosti, jež uplatní i v běžném životě - jak při studiu, tak i při práci. Jedním důležitých efektů je zvyšující se schopnost soustředit se na práci a hledat různé postupy řešení. Práce má svá pravidla, která je třeba dodržovat, přesto poskytuje prostor pro kreativitu - není to tedy tak, že lekce se sobě vzájemně podobají. Pokaždé vyplyne jiné zajímavé téma, dochází k velmi zajímavým diskusím…
Práce s metodou má své zákonitosti, v podstatě sestává ze tří fází: vstupu, zpracování a výstupu. Každá fáze je spojena s určitým typem činností a využíváním různých kognitivních funkcí.

  1. Jde tedy o rozvoj (popř. nápravu) deficitních kognitivních funkcí.
   Dalším úkolem programu je vybavit žáky nezbytnými verbálními nástroji a myšlenkovými postupy pro shromažďování a zpracování informací a správné vyjádření závěrů

  2. Osvojení si základních představ, názvů a operací
   Pomocí FIE získává žák vnitřní odměnu, protože zjišťuje, že dokáže vyřešit problém i bez pomoci druhých. Zážitek z určité aktivity nebo činnosti generuje zájem, radost a důvod pro řešení dalšího úkolu.

  3. Vytváření vnitřní motivace
   Žáci si začnou klást otázky: Jak to spolu souvisí?, Jak je to možné?, Hledají význam procesů, které úspěšně použili při řešení určitého úkolu, a promýšlí situace z běžného života, kde by mohlo být možné tyto procesy také použít. Hovoříme o tzv. „přemostění“.

  4. Vytváření vhledu a hloubavého myšlení
   Další z cílů programu je změnit způsob pohledu jedince na sebe sama. Žák by se měl naučit důvěřovat svým schopnostem, získávat a zpracovávat informace vhodným a žádoucím způsobem, vyhledávat patřičné zdroje.

  5. Rozvoj aktivního učení
   Náplň jednotlivých hodin vychází z logických hádanek a úkolů. Naše škola využívá např. Skládanky medvídka LOJZÍKA, které jsou orientací ve čtvercové síti, zvuková i obrázková PEXESA, kde mají děti možnost hrát s počítačem, kamarádem nebo jednotlivě, Záhadné obrázky slona ŠIMONA (šipkovaná), která podporuje orientaci ve čtvercové síti na principu pravolevé orientace. Po technickém zvládnutí budeme zajišťovat ostatní programy z Magic boxu, který aktivně využíváme v běžné výuce.