počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Šance pro každého žákaRealizátor: Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Jihlava

Název projektu:

Šance pro každého žáka

Zkrácený název projektu:

Šance pro každého žáka

Registrační číslo projektu:

CZ.023.61/0.0/0.0/16_012/0000595

Datum zahájení realizace projektu:

Září 2016

Datum ukončení realizace projektu:

Srpen 2018

Příjemce projektu:

Vysočina Education

 

Finanční partner: Společnost pro kvalitu školy, z. s.
Doba realizace:  1. 9. 2016 - 31. 8. 2018
Celkové plánované výdaje: Kč 8 787 398,-Kč

Cíle a klíčové aktivity projektu

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v Kraji Vysočina a MSK, rozvoj sociálních a občanských kompetencí (sociální a občanské gramotnosti) a podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů SŠ bez maturitní zkoušky s akcentem na sociálně zvýhodněné žáky.

Dílčí cíle:

  • Rozvoj manuální zručnosti, budování pracovních návyků ve spojení s rozvojem podnikatelských dovedností žáků se zaměřením na akcentovanou cílovou skupinu žáků.
  • Motivace žáků k poznání svých schopností a dovedností, k týmové spolupráci, ideálně k budoucímu rozhodování o dalším profesním vzdělávání.
  • Spolupráce a vzájemná výměna zkušeností učitelů ZŠ, SŠ z obou zapojených krajů, poradenských pracovníků a lidí z praxe s cílem nalezení nejlepších a nejefektivnějších metod práce s akcentovanou cílovou skupinou a usnadnění přechodu žáků ze ZŠ na SŠ.
  • Podpořit sociální a občanské kompetence žáků, zvýšit jejich zájem o aktuální společenská a politická témata především lokálně a komunitně zaměřená. Spolupráce, komunikace a setkávání s lokálními aktéry - především místní samosprávy. Záměrem je rovněž, aby žáci znali a vyzkoušeli si možnosti, jak ovlivnit cestu budoucího rozvoje svého města a komunity.
  • Cílem akčního výzkumu, který bude prolínat oběma aktivitami projektu, je nejen nalezení nejvhodnějších a nejefektivnějších metod práce s akcentovanou cílovou skupinou, ale také naučit pedagogy akční výzkum používat ve své práci.

Klíčové aktivity projektu:

Řemeslo nás baví

Cílem aktivity je rozvoj manuální zručnosti, budování pracovních návyků ve spojení s rozvojem podnikatelských dovedností žáků. Předpokladem je i spolupráce a vzájemná výměna zkušeností učitelů ZŠ, SŠ, poradenských pracovníků a lidí z praxe s cílem nalezení nejlepších a nejefektivnějších metod práce pro dosažení cílů aktivity.

Škola jako centrum komunity

Cílem je podpořit sociální a občanské kompetence žáků, zvýšit jejich zájem o aktuální společenská a politická témata především lokálně a komunitně zaměřená. Cílem je rovněž spolupráce, komunikace a setkávání s lokálními aktéry, především místní samosprávy, a ukázat žákům možnost, jak ovlivnit cestu budoucího rozvoje svého města a komunity.


Název projektu: Šance pro každého žáka
Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595

Žadatel: Vysočina Education
Partner projektu: Společnost pro kvalitu školy, z.s.

Cílem projektu je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Kraji Vysočina a v Moravskoslezském kraji, rozvoj jejich sociálních a občanských kompetencí a zvyšování motivace pro studium technických oborů SŠ bez maturitní zkoušky prostřednictvím extrakurikulárních aktivit doplněných akčním výzkumem.
Plakát

Aktivity:

1. Řemeslo nás baví:
Cílem aktivity je rozvoj manuální zručnosti, budování pracovních návyků ve spojení s rozvojem podnikatelských dovedností žáků základních škol se zaměřením na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí formou kroužků. Pracovní náplň kroužků připraví a povedou učitelé ZŠ společně s učiteli SŠ.

2. Škola jako centrum komunity:
Aktivita vychází ze zkušeností měst z pořádání Fóra mladých aneb Desatero problémů města očima žáků základních škol v Kraji Vysočina a v MSK či fungování žákovských parlamentů.
Cílem je podpořit sociální a občanské kompetence žáků, zvýšit jejich zájem o aktuální společenská a politická témata především lokálně a komunitně zaměřená. Cílem je rovněž spolupráce, komunikace a setkávání s lokálními aktéry, především místní samosprávy, a ukázat žákům možnost, jak ovlivnit cestu budoucího rozvoje svého města a komunity. Žáci ZŠ budou v kroužcích hledat řešení společenských problémů.

3. Akční výzkum:
Obě aktivity budou reflektovány akčním výzkumem, jehož cílem bude porovnání a zefektivnění forem, metod práce  pro zvýšení motivace žáků (zvláště ze sociálně znevýhodněného prostředí) pro studium technických a přírodovědných oborů a pro zvýšení občanských kompetencí prostřednictvím zapojení učitelů ZŠ, kteří nejdříve popíší aktuální potřeby v této oblasti a za podpory expertů pro akční výzkum získají systematické poznatky o tom, co se děje či stalo v jejich třídě nebo škole v průběhu realizace celé aktivity resp. v samotném kroužku a na základě zjištěného navrhnou a aplikují zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.

Zapojené školy:
Kraj Vysočina: 6 základních a 3 střední školy, vzájemně spolupracují.
Moravskoslezský kraj: 7 základních škol a 4 střední školy, vzájemně spolupracují.

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018