počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Preventivně navzájem

Financováno z prostředků Moravskoslezského kraje


Vedení třídnických hodin - projekt Preventivně navzájem

Klíčová aktivita č. 1:  Třídnické hodiny ve spolupráci se školním metodikem prevence

Nově hodláme pravidelně a systematicky zařazovat třídnické hodiny do rozvrhu (min. 1x měsíčně). Téma hodiny musí reagovat na aktuální potřeby třídy nebo cíleně mířit na osobnostně sociální rozvoj žáků. Zařazovány budou hry pro podporu vztahů mezi žáky a mezi pedagogem a třídou, aktivity na práci s pravidly třídy/školy, na utváření identity třídy, na posílení vtahů a koheze ve třídě, zlepšení vzájemné komunikace, řešení krizových situací, sebehodnocení žáků apod. Po každé aktivitě následuje reflexe – poskytnutí vzájemné zpětné vazby, upevnění získaných zkušeností. Hodiny vedeny formou komunitního kruhu.
Třídnické hodiny bude realizovat pod metodickým vedením metodika prevence třídní učitel nebo školní metodik prevence nad rámec svého pracovního úvazku. Učitelé budou vybaveni metodikami a zásobníky her pro vedení třídnických hodin. Učitelský sbor byl proškolen formou sborovny v programu zavádění etické výchovy (dotace 30 hod.), součástí byla také práce s třídním kolektivem.

Termín realizace: 

průběžně po celý školní rok, minimálně 1x měsíčně v každé třídě

Rozpočtové požadavky:

DPP metodik prevence – 20 hodin, příprava a vedení třídnických hodin
Sada spotřebního materiálu pro každého třídního učitele (archy papíru, fixy,
barevné papíry, provázky, lepítka)
Odborná literatura – metodiky vedení třídnických hodin, zásobníky aktivit

Témata třídnických hodin:

Září: TH zaměřená na pravidla, sebepoznání.

Říjen: Jaký jsme kolektiv?

Listopad: Sebehodnocení.

Prosinec: Podpora kladných vztahů mezi žáky.

Leden: Aktuální problém ve třídě.

Únor: Nácvik řešení krizové situace.

Březen: Spolupráce a tolerance, ovlivňování postojů žáků v přijímání různosti.

Duben: Rizikové chování žáků, osobní bezpečí.

Květen: Komunikace

Červen: Využití „peer“ efektu (posílení vazeb napříč ročníky a stupni vzdělávání)VZPoura úrazům

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Tento benefit poskytujeme všem školám bezplatně, abychom informovali děti a studenty o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.
Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.
10.3.2017 proběhla v rámci prevence beseda nazvaná „Vzpoura úrazům“ . Žáci pozorně a se zájmem naslouchali příběhům Zbyňka a Jarmily, které zapříčinily jejich nynější pohyb již jen na invalidním vozíku.
Za všechny několik postřehů žáků.

    • Bylo to zajímavé. Dobré ponaučení, abychom na sebe dávali větší pozor a zbytečně neriskovali a nepřeceňovali své síly.
    • Radili nám, kdyby se nám něco podobného přihodilo, jak nejlépe se s tím dá vyrovnávat a jak s tím žít.
    • Dozvěděli jsme se, jak je to pro ty lidi těžké, a že bychom jim měli pomáhat. Také nám říkali, jak se chovat třeba ke spolužákovi, kdyby se mu něco takového stalo.


Seminář v Mokřinkách

Ve dnech 3.-5.10.2016 se žáci Žákovského parlamentu zúčastnili dvoudenního výjezdního semináře v penzionu Holubice v Mokřinkách.
Cílem semináře bylo proškolení žáků v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených s online komunikacemi a rozšíření jejich kompetencí v oblasti komunikace, týmové práce, lektorských dovedností, vedení skupiny apod.
Žáci se v komunitním kruhu učili vystupovat na veřejnosti, formulovat své myšlenky. Seznámili se s riziky kyberprostoru a naučili se spolupracovat při řešení společného úkolu.
Užili jsme si spoustu legrace a navzdory nepříznivého počasí, vysvitlo i sluníčko a mohli jsme se projít venku.
Žáci si připravili peer-program, který budou realizovat na naší škole.


6.10.2016   Eva Halfarová

Základní škola Opava Šrámkova získala z Moravskoslezského kraje 49 600,- Kč na realizaci projektu ,,Preventivně navzájem“.
Projekt reaguje na negativní projevy související s aktuálním vývojem ve společnosti (agrese, virtuální závislosti, (kyber)šikana, xenofobie nebo mezigenerační vztahy). Jednotlivá témata byla vybírána ve spolupráci s Policií ČR, hasiči, OSPOD a oddělením prevence SMO.
Aktivity projektu cílí na udržování pozitivního sociálního klimatu v třídních kolektivech, vytváření kvalitních vztahů mezi pedagogy a žáky, zvyšování znalostí dětí s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování, zapojení většího množství dětí do vnitřního života školy, budování sounáležitosti se školou, zapojení veřejnosti do dění ve škole a posílení zájmů, úcty a respektu dětí ke starší generaci.
Na realizaci projektu se bude podílet mimo vedení školy a pedagogů žákovský parlament v rámci třídnických hodin a peer programů. Výstupem bude nástěnný kalendář, jehož každý list zachycuje jeden projev rizikového chování doplněný o praktické rady a kontakty na odborná zařízení.
Aktivity projektu jsou dlouhodobě udržitelné i po jeho ukončení. Silné momenty projektu budou ukotveny do školního Minimálního preventivního programu.

Mgr. Eva Halfarová, školní metodik prevence