počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Podpora společenství


Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

realizovaný v rámci OP VVV
výzva č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP
vyhlášeného MŠMT pro období 2014 – 2020

Datum zahájení realizace: 1. 11. 2016
Datum ukončení realizace: 31. 10. 2019
Žadatel projektu: Ostravská univerzita

Základní informace k projektu

Hlavní záměr projektu

  • podpora rozvoje kompetencí učitelů mateřských škol a také učitelů z fakult vzdělávajících učitele prostřednictvím společenství praxe. Stěžejními tématy je didaktika předškolního vzdělávání a čtenářská pregramotnost.

Projekt předpokládá zapojení cca 15 mateřských škol (přípravných tříd - PT). Každá zapojená MŠ (PT) bude mít po celou dobu trvání hrazeného koordinátora.

Přípravná fáze (první půlrok)

  • oboroví didaktici Pedagogické fakulty ve spolupráci s koordinátorem analyzují ŠVP zapojených škol, dostupné didaktické pomůcky a učební materiály apod., vše ve vazbě na výše uvedená témata. Na základě toho budou stanovena témata pro vzájemná setkávání.

Realizační fáze (další dva roky)

  • uskutečňování tematicky zaměřených setkávání, besed, kulatých stolů – vždy za účasti odborníka fakulty na danou oblast či téma a učitelek se zapojených škol.
  • Na setkáních bude probíhat výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, prezentace používaných vzdělávacích aktivit pro práci s dětmi apod.

Výstup projektu

  • portfolia zapojených pedagogů, participace při evaluaci výuky a při pilotáži hodnotícího nástroje, který bude vyžíván pro testování a ověřování klíčových kompetencí žáků.