počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Speciální pedagog - Mgr. Fiedlerová Michaela


Plán práce školního speciálního pedagoga – školní rok 2017/2018

 

září

   • seznámení s novými vyhláškami a zákony
   • rozvrh hodin, aktualizace seznamu integrovaných žáků v reedukační péči
   • podílení se na vypracování IVP
   • konzultace s třídními učiteli 
   • seznámení s novými zprávami z vyšetření
   • doplnění informovaných souhlasů
   • zahájení spolupráce s odbornými pracovišti (PPP, SPC)
   • aktualizace databáze spolupracovníků školy
   • rozdělení dětí do skupin k dyslektickým asistentkám
   • monitoring v PT a 1.třídě
   • konference k modelu inkluze v akcentu čes .vzděl. soustavy
   • schůzka s prac. por. pracoviště
  říjen
   • diagnostika grafomotorických obtíží v PT
   • diagnostika žáků 1. ročníků
   • aktualizace IVP
   • přehled  zohledňovaných žáků
   • aktualizace seznamu žáků s normativy
   • depistáž dětí 1. tříd  s počátečními problémy ve  čtení a psaní
   • setkání ŠSP se pracovnicí Střediska výchovné péče v Opavě
  listopad   
   • návrhy na přeřazení žáků
   • návrhy na dodatečné odklady školní docházky
   • diagnostika grafomotorických dovedností žáků 1. tříd
   • diagnostika čtenářských dovedností
   • diagnostika matematických dovedností
   • materiály  pro práci dyslektických  asistentů
  prosinec
   • návrhy na vyšetření žáků v PPP, SPC
   • diagnostika čtenářských dovedností žáků
   • průběžné hodnocení reedukační péče
   • setkání ŠSP se soc. pracovnicí
  leden
   • depistáž dětí v přípravné třídě úroveň grafomotorických dovedností
   • depistáž dětí  učících se pod své možnosti
   • depistáž dětí pasivních 
   • depistáž dětí mimořádně nadaných
   • kontrola plnění IVP
  únor
   • preventivní program ŠPP- sociálně patologické jevy na 1.stupni
   • depistáž v 1. ročníku – stupeň rozvoje grafomotorických dovedností
   • depistáž v přípravné třídě- úroveň jazykového citu
  březen
   • depistáž v přípravné třídě
   • depistáž v 1. ročníku – dovednosti ve čtení a psaní
   • preventivní program ŠPP-kyberšikana, stolking
   • setkání školních speciálních peda
  duben
   • diagnostika průběhu  reedukačních  skupin
   • diagnostika vývoje čtenářských a matematických dovedností u žáků 2. ročníků
   • preventivní program ŠPP- návykové látky
  květen
   • odborné konzultace v PPP, SPC
   • zohledňování dětí s SPU při klasifikaci
   • podklady pro nová vyšetření v PPP
  červen
   • vyhodnocení reedukační péče
   • hodnocení spolupráce s rodiči a institucemi
   • vyhodnocení spolupráce s asistenty pedagogů