počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Školní poradenské pracoviště


Na naší škole zřízené tzv. Školní poradenské pracoviště. Služby, které Vám bezplatněnabízíme, jsou určeny nejen pro Vaše dítě, ale i pro Vás, rodiče.

Podmínkou k udělení poradenské konzultace je však zároveň nutný Váš Individuální souhlas o poskytnutí poradenské služby. O rozsahu a obsahu případné poradenské konzultace budete předem informováni. Zjištění, která budou výsledkem činností, budou sdělována výhradně Vám rodičům, v případě potřeby a pouze s Vašim souhlasem mohou být výsledky zjištění sděleny rovněž vyučujícím

Máme za sebou již dostatek zkušeností, a proto Vám nabízíme kvalitní služby

Konzultační hodiny

Výchovní poradci:
Mgr. Jana Kaniová Pondělí 7:40 - 7:55      
  Středa 13:35 - 14:00      
Mgr. Karin Solná Pondělí 11:55 - 12:40      
  Středa 9:40 - 10:00      
Případně individuální termín po předchozí telefonické domluvě.
Metodik prevence:
Mgr. Anna Tenglerová Pondělí 7:40 - 7:55      
  Úterý 7:40 - 7:55      
Mgr.Eva Halfarová Čtvrtek 7:40 - 7:55      
  Pátek 7:40 - 7:55      
Školní speciální pedagog:
Mgr.Jana Králová Úterý 13:00 - 14:00      
Případně individuální termín po předchozí telefonické domluvě.
Školní psycholog:
Mgr. et Mgr. Anna Rotreklová Středa 7:40 - 8:00 10:45 - 11:00
  Čtvrtek 7:40 - 7:55 10:45 - 11:00
  Pátek 7:40 - 8:00 10:45 - 11:00

 

Složení poradenského pracoviště:

  • Mgr. Eva Halfarová-  metodik prevence, koordinátor
  • Mgr. Anna Tenglerová - metodik prevence
  • Mgr. Jana Kaniová - výchovný poradce
  • Mgr. Karin Solná - výchovný poradce
  • Mgr. Jana Králová - speciální pedagog
  • Mgr. et Mgr. Anna Rotreklová - školní psycholog
  • vedení školy
  • třídní učitelé, asistenti pedagoga

Co nabízíme:

  • péči o integrované žáky
  • péči o žáky v dyslektických třídách
  • pomoc při výukových problémech
  • podpůrné hodiny v rámci výuky (individuální práce s žákem)
  • pomoc při řešení vztahů ve třídě a mezi spolužáky
  • kariérové poradenství
  • konzultace pro rodiče
  • konzultace pro žáky 
  • konzultace pro pedagogy
  • zprostředkování odborné péče
  • zprávy a doporučení pro vyšetření na PPP a pod.
  • práci s klimaty tříd  - zajištění bezpečného prostředí pro žáky
  • adaptační pobyty pro žáky
  • programy  v rámci prevence rizikového chování, peer programy

S čím Vám můžeme pomoci? S jakými problémy se na nás můžete obrátit? Co nabízíme?

  • řešíme výchovné problémy a krizové situace žáků i jejich rodičů, nabízíme pomoc odborníků
  • poskytujeme krizovou intervenci dětem, kteří se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci
  • odbornou intervenci u žáků se spec. vzdělávacími potřebami
  • kompenzační, reedukační a stimulační činnosti zaměřené na rozvoj oslabených oblastí u dítěte s cílem osvojení si znalostí a dovedností důležitých pro šk. úspěšnost
  • grafomotorická cvičení
  • individuální logopedickou činnost
  • cvičení na rozvoj zrakové a sluchové percepce
  • depistáž
  • zpracování IVP
  • pomáháme k zohlednění dětí se zdravotním znevýhodněním dle podkladů lékaře
  • snažíme se o včasné provedení primární diagnostiky poruch učení a doporučit  další péči
  • zajišťujeme speciální pomůcky pro integrované žáky, snažíme se o optimální úpravu podmínek jejich vzdělávání
  • v případě neklidného či hyperaktivního dítěte poskytneme radu, jak s takovým dítětem pracovat
  • ve třídách probíhají programy, které jsou zaměřeny na posílení pracovní a vztahové atmosféry, na komunikaci s vrstevníky
  • v rámci Minimálního preventivního programu na škole se snažíme předcházet patologickým jevům ( kouření, alkohol, šikana….), v případě vyskytnutého problému, ihned problém řešíme
  • zprostředkujeme kontakty na jiné odborníky
  • věnujeme se kariérovému poradenství, pomůžeme Vašemu dítěti při volbě povolání

Využijte naší pomoci!