počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Metodik prevence

Kontakta SMO na podporu pro rodiče a žáky

Tým prevence:

Mgr. Eva Halfarová ŠMP
Mgr. Anna Tenglerová ŠMP
Mgr. Jana Kaniová - vých. poradce pro 1. stupeň
Mgr. Karin Solná -vých. poradce pro 2. stupeň
Mgr. Jana Králová - spec. pedagog
Mgr. et Mgr. Anna Rotreklová - školní psycholog

Zákony:

Vybrané zákony vztahující se k prevenci.

Certifikace odborné způsobilosti programů primární prevence:

Systém certifikací odborné způsobilosti pro všechny formy rizikového chování byl znovuobnoven od června 2013. Systém certifikací programů primární prevence rizikového chování zajišťuje od června 2013 Národní ústav pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace. Kontakty, veškeré informace k podávání žádostí o certifikace, všechny potřebné dokumenty i formuláře najdete na jeho webových stránkách. Na MŠMT zodpovídá za oblast certifikací odborné způsobilosti programů primární prevence a další informace k certifikacím poskytuje:
Mgr. Vladimír Sklenář předseda výboru pro udělování certifikací e-mail: vladimir.sklenar@msmt.cz
telefon: 234 811 698

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zodpovídá

za garanci oblasti certifikací odborné způsobilosti programů primární prevence, činnost výboru pro udělování certifikací. Další informace k certifikacím poskytuje:
Mgr. Vladimír Sklenář předseda výboru pro udělování certifikací

e-mail: vladimir.sklenar@msmt.cz
telefon: 234 811 698


Informace k certifikacím a odkazy jsou uvedeny níže.

Národní ústav pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace.

Systém certifikací programů primární prevence rizikového chování zajišťuje od června 2013 Národní ústav pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace. Kontakty, veškeré informace k podávání žádostí o certifikace, všechny potřebné dokumenty i formuláře najdete zde (na http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace)
Seznam (pravidelně aktualizovaný) certikovaných poskytovatelů a programů školské primární prevence rizikového chování naleznete zde (http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace)

Seznam certifikátorů pro ověřování naplnění standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Certifikátoři jsou odborníci v oblasti školské primární prevence, kteří splňují stanovené kvalifikační předpoklady a úspěšně absolvovali kurz vzdělávání certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programůprimární prevence. Aktualizovaný seznam certifikátorů najdete zde (na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání - pracoviště pro certifikace http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace)

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Nové standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování byly schváleny ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. 3. 2013 pod č.j. MSMT-9203/2013-22. Standardy byly upraveny tak, aby bylo možno certifikovat všechny programy primární prevence bez ohledu na to, na který typ rizikového chování se zaměřují. Výsledkem jsou 4 základní obecné Standardy (ošetřující program samotný, práva klientů, personální práci v zařízení a organizační aspekty na místo původních 12 dílčích standardů) a 3 speciální standardy - speciální standardy jsou v souladu s aktuální terminologií rozděleny na tři typy programů dle typu primární prevence:
všeobecné, selektivní, indikované. Standardy jsou ke stažení zde (na http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace)

Metodické dokumenty (doporučení a pokyny):

Obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT:

  • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) a Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (Dokument Č.j. MSMT- 22294/2013-1)
  • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních:

  1. vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu,
  2. popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka,
  3. definuje Minimální preventivní program,
  4. doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže.

Primární prevence ve výuce - nabídka pro vyučující

  • Materiály k ofocení (dotazníky, pracovní listy…) složka ve sborovně
  • Knihy a brožury na téma šikana, kyberšikana, návykové látky, Policejní pohádky, nebezpečí v dopravě a mnoho dalších v kabinetě MP E. Halfarové a A. Tenglerové
  • Odkazy na webové stránky:
  • www.prevence-info.cz/film-projekty  filmy pro 2. stupeń na téma šikana MEZI STĚNAMI, hiv-aids film MEZI NIMI, poruchy příjmu potravy - SAMI, NA HRANĚ - manipulace.
  • www.nebudobet.cz - kyberšikana, stalking
  • www.kurakovaplice.cz – prevence kouření
  •  www.normalnijenekourit.cz - prevence kouření pro 1. stupeň
  • www.drogy.cz – prevence - návykové látky
  • www.beatbullying.org - Záchranný kruh, Podané ruce

Připravujeme: http://www.sikcz.cz/


Škola bez šikany

Preventivní program zaměřený na předcházení projevů šikany a na včasný záchyt varovných signálů šikany:

  1. Strategie proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu (MPP)
  2. Funguje internetová poradna a webové stránky školy, informující rodiče a žáky o problematice šikany (čeho si všímat, varovné signály…).
  3. Ve škole pracuje školní preventivní tým složený ze školního metodika prevence (ŠMP), výchovných poradců, speciálního pedagoga a školního psychologa.
  4. ŠMP a výchovní poradci jsou vyškoleni v problematice šikany, správných postupů a prevenci.
  5. Třídní učitelé dostávají průběžně informace, jak postupovat.
  6. Včasný záchyt varovných signálů šikany - SWOT analýza,- měsíční hlášení TU.
  7. Monitoring ve třídách- dotazníky třídních učitelů a žákovského parlamentu (TU a ŽP).
  8. Mapování rizikových míst ve škole, hlídky žáků - ŽP.
  9. Preventivní programy portálu Seznam.cz - Seznam se bezpečně, spolupráce.
  10. Besedy a přednášky na téma šikana, kyberšikana, práce se třídou, projekty Nebuď oběť, MIŠ a další.

Vypracovala Eva Halfarová