počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Ozdravné pobyty


Publicita projektu:
HLÁSKA; 4/2016 Ozdravný pobyt žáků ZŠ Šrámkova
Týdeník školství č. 19; 11 - 05 - 2016 Naše děti vyjely za zdravým vzduchem (s. 11)

Rejvíz-Jeseníky

Naše škola získala ze Státního fondu životního prostředí ČR finanční prostředky :
344 878Kč z Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.
V rámci tohoto programu uskutečníme 3 turnusy ozdravných pobytů pro max. 280 žáků, každý v délce 6 dnů (5 nocí).
Místo konání Rejvíz-Jeseníky
Termíny:

1. turnus: 14. 4. – 19.. 4. 2016           -           třídy  2. C, 3. A,  3. B, 4.A
2. turnus: 19.4. – 24.4. 2016              -           třídy 2. A, 2. B, 4. B, 5. A
3. turnus: 24.4.- 29.4.2016                -           třídy 5.B, 6.A, 6.B, 7.A

Během ozdravného pobytu se všichni žáci aktivně zapojí do ekologického programu zajištěného koordinátorem EVVO, třídními učitelkami a vychovateli. Ekologický program má za cíl posílit kladný vztah dětí k přírodě a pochopení vlastního vlivu člověka na životní prostředí. Hlavními tématy budou: počasí, živočichové, les, voda, kameny, regionální zvláštnosti a historie. Dále si klademe za cíl využít ozdravný pobyt k pohybu a aktivnímu odpočinku. Žáci budou moci odpolední hodiny využít k hrám a soutěžím a v rámci ekoprogramu pravidelné pěší výlety do okolí.

ZŠ Šrámkova získala finance pro děti na ozdravný pobyt

180 žáků 1. stupně se ve dvou turnusech zúčastnilo ozdravného pobytu v hotelu Neptun v Malé Morávce v Jeseníkách. Finanční prostředky na Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší získala škola ze Státního fondu životního prostředí ČR. Celý pobyt byl zaměřen na aktivity, které podporují ochranu životního prostředí a zdraví.
Žáci se jedenáct dnů zabývali ekologickými tématy. Přímo v praxi si ověřovali poznatky na vycházkách nebo při hrách v přírodě. Zabývali jsme se tématy: dřevo, voda, les, nerosty, ptactvo a ochrana přírody.
V rámci exkursí jsme navštívili ruční papírnu ve Velkých Losinách, město Bruntál, Karlovu Studánku a elektrárnu Dlouhé Stráně. Také jsme vyslechli přednášku o CHKO Jeseníky.
Prvnímu turnusu více přálo počasí, děti mohly lyžovat, bobovat a stavět sněhuláky. Všichni pak sledovali a odlévali stopy zvířat, pozorovali a zaznamenávali změny počasí, tvořili z kamenů a jiných přírodnin. Děti vše zaznamenávaly do svých záznamových archů a pracovních listů, ze kterých jim na konci pobytu vznikla kniha Moje Jesenická příroda.
I přes virózu, která zasáhla 2. turnus, si žáci užili čistého vzduchu a krásné přírody.


Eva Halfarová

Ozdravný pobyt  „Za tajemstvím Jeseníků“

e dnech 5. 1. 2015 – 25.1. 2015 se uskutečnil ozdravný pobyt žáků naší školy v krásném prostředí obce Malá Morávka v Hrubém Jeseníku. Pobyt byl rozdělen na dva turnusy vždy po desti dnech. Pobyt byl financován z Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Finanční dotaci poskytl Státní fond životního prostředí České republiky a Ministerstvo životního prostředí ČR ve výši 600.674,- Kč. Ozdravný pobyt byl zaměřen na environmentální výuku. Každý den se děti seznamovaly s novými ekologickými tématy formou 4 hodinové výuky. Do volnočasových aktivit bylo zařazeno sáňkování, lyžování, procházky po okolí.

Environmentální program:

Den první – Vítejte v Jeseníkách
Environmentální program jsme začali poznávací vycházkou, na které se děti seznámily s okolím hotelu a s krásným prostředím obce Malá Morávka. Po návratu z vycházky jsme začali s výrobou složky s názvem „Moje jesenická příroda“ pro pracovní listy, se kterými budou žáci pracovat každý den. Prvním pracovním listem byl arch s názvem Kalendář počasí. Do tohoto záznamového archu si žáci každý den zapisovali informace o aktuálním počasí. Ráno, odpoledne a večer. V průběhu celého pobytu sledovali teplotu vzduchu, množství srážek, oblačnost a větrné podmínky.
Lektor poté seznámil žáky s obcí Malá Morávka s její historií.

Den druhý – Den počasí
Lektor pomocí video prezentace seznámil žáky s pojmy: počasí, podnebí, předpověď počasí, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost větru, oblačnost, srážky, teplota, sluneční záření, synoptická mapa, znečištění ovzduší a jeho příčiny, mezinárodní meteorologické značky
Děti pracovaly s pracovními listy:
TYPY MRAKŮ – v tomto pracovním listě se žáci naučili poznávat typy mraků na obloze a nakreslit je.
POČASÍ  -  jednoduché úkoly k tématu počasí
Poté následovala praktická činnost - výroba srážkoměru z pet - lahví – ve skupinkách si děti vyrobily jednoduchý srážkoměr.
Výtvarná činnost – Co všechno skrývá synoptická mapa? – hravá aktivita, kdy každý žák obdrží syn. mapu, v níž  hledá a spojuje čáry a body v nové celky - obrazce připomínající např. zvíře, člověka. Obrazce vybarví.:
Další výtvarnou aktivitou byla výroba větrného závěsu.

De třetí - Kouzelné dřevon
Dopolední blok výuky nahradila exkurze do ruční papírny ve Velkých Losinách, děti také navštívily lázeňský park a horké lázeňské prameny.
V odpoledním bloku výuky proběhla diskuse o vztahu člověka a dřeva v současné době a v historii a jak vypadal svět před vynálezem plastických hmot.
Pracovní listy -
SLUŽBY A UŽITKY LESA
JEHLIČNANY
LES
STROMY V LESE
Pracovní aktivita – Výroba vlastního papíru – podle určeného postupu si žáci vyrobili originální arch papíru.

Den čtvrtý - Kde potoky pramení
Dopolední část programu vyplnila dlouhá procházka k nedalekému prameni. Děti pracovaly  s mapkou, na které zaznačily trasu k nedalekému prameni a pojmy pramen, studánka, bystřina, potok, řeka, soutok, meandr.
Odpolední blok výuky již proběhl v učebně, pracovali jsme s pracovními listy:
CO VŠECHNO JE VODA ? – odpověď děti nacházejí vyluštěním pracovního listu
VODA V ŽIVÝCH ORGANISMECH – důležitost ochrany vody
OD PRAMENE K MOŘI – omalovánka s popisy částí vodního toku
VODA A PŘÍRODA – skupenství vody, vodní biotopy

Den pátý – Živé dřevo
Ráno jsme vyrazili na výlet do města Bruntálu, prohlédli jsme si historické centrum a bruntálský zámek. Největší atrakcí tohoto dne však byla návštěva Aquaparku.
Odpoledne následovala výuka- žáci pracovali s přírodninami, naučili se číst letokruhy, seznámili se s pojmem doupný strom a jeho obyvateli.
Výtvarnou  aktivitou tohoto dne byla kresba s názvem – REKLAMA NA DŘEVO  a poté si žáci vyráběli z přírodnin přívěsky, čarnigu či drobnou postavičku.

 
Den šestý – Kamenný den
Výuku jsme začali ranní vycházkou – motto vycházky – Můj nejkrásnější kámen. Děti rády sbírají na vycházce přírodou různé přírodniny. Prvním úkolem dětí na vycházce v okolí ubytovacího zařízení bylo najít nejzajímavější, nejkrásnější kámen, se kterým budou dále pracovat v učebně. Ve skupinách si povídají, proč si kdo vybral tento kámen, kde ho našel, čím je zvláštní a představí svůj kámen ostatním. Druhým úkolem bylo nasbírat co největší množství malých kamínků světlé a tmavé barvy – ty budou děti potřebovat k navazujícím aktivitám. Děti si vyzkoušely tvorbu v přírodě – Land art.
V odpoledním bloku výuky proběhla krátká diskuse o vlastnostech minerálů a hornin a o historii těžby v oblasti Jeseníků, seznámení s pojmy štola, těžba nerostných surovin, důležitost ochrany zimovišť netopýrů. Vyvrcholením celého dne byla výtvarná aktivita - Zhotovení modelu krystalu diamantu a křemene z papíru a hravé aktivity s kameny – Dáma a mlýnek , Kamenná věž Kamenné obličeje.

Den sedmý - Stopy v přírodě
Začínáme opět vycházkou  -motto vycházky – Stopy v přírodě. Děti na vycházce pracovaly s pracovním listem s názvem STOPY V PŘÍRODĚ.  Žáci pracují ve skupinách. Úkolem skupiny je vyhledat otisky stop v přírodě a pomocí pracovního listu určit, kdo stopy v přírodě zanechal.
Odpolední blok výuky Výtvarná aktivita v učebně s názvem Má stopa – děti si vytvořily sádrový odlitek vlastní stopy.

Den osmý – Les a člověk
Problematiku lesů České republiky nám přiblížil film Člověk lesu, les člověku.
Lektor seznámil žáky s CHKO Jeseníky a chráněnými organismy této oblasti
Práce s pracovními listy:
LESNÍ PATRA –
CO DO LESA NEPATŘÍ
PŘÍRODNINY A SUROVINY
LES A JEHO OBYVATELÉ
Výuku nám zpestřila přednáška pracovníka CHKO Jeseníky, tématem byla Ochrana přírody v CHKO a ornitologie

Den devátý – Ptačí den
Tento den začal poslechem relaxačního DVD se zvuky ptačího zpěvu.
Všechna výuka tohoto dne se týkala tématu ptáků – ukázky zástupců ptačí říše, poznávání a určování ptačích druhů a druhů ptáků podle zpěvu, seznámení žáků s pojmem  Ptačí oblast Jeseníky.
Odpolední blok výuky byl spíš praktický.
Výtvarná aktivita – kresba - krása ptačího pera pod lupou.
Práce s atlasem ptáků. Žáci na dopolední vycházce nasbírali různá ptačí pera, s vyučujícím a s pomocí atlasů nejprve určí, komu jednotlivá pera patří, poté nakreslí detail ptačího pera pod lupou.
Zhotovení masky na obličej na závěrečný strašidelný tanec. Masku děti zhotovili z nalezených přírodnin, za pomoci tavné pistole.

Den desátý- Jesenické pohádky a pověsti
Dopolední část výuky nahradil výlet na vodní elektrárnu Dlouhé Stráně.
Odpolední blok výuky byl věnován četbě  z  knih pojednávajících o pohádkách a pověstech a tajemných příbězích z oblasti Jeseníků. Poté žáci výtvarně ztvárnili jednu z pověstí.

Den jedenáctý – Vyhodnocení celého pobytu
Dopoledne proběhla malá výstava výtvarných prací vzniklých během pobytu.

J.Ch. 10.2.2015

Ozdravný pobyt na Malé Morávce

200 žáků 1. stupně se ve dvou turnusech zúčastnilo ozdravného pobytu na Malé Morávce v Jeseníkách. Ozdravný pobyt byl zaměřen na ekologii.
Źáci se deset dnů zabývali ekologickými tématy. Poznatky si mohli ověřit přímo v praxi- venku v přírodě na vycházkách. Zabývali jsme se tématy: dřevo, voda, les, nerosty, ptactvo a ochrana přírody.
V rámci exkursí jsme navštívili ruční papírnu ve Velkých Losinách, město Bruntál, Karlovu Studánku a elektrárnu Dlouhé Stráně. Také jsme vyslechli přednášku o CHKO Jeseníky.
Protože nám přálo počasí, mohli jsme lyžovat, bobovat a stavět sněhuláky, pozorovat stopy zvířat, změny počasí…
I přes virózu, která zasáhla 2.turnus, si žáci užili čistého vzduchu a krásné přírody Jeseníků.

Eva Halfarová