počet návštěv

pocitadlo
poslední
aktualizace


03.02.2018
 
 
 
 

 

 

 

 

Multikultura

 

 

 1. Projekt Partnerství

Program PARTNERSTVÍ mezi českými a keňskými školami III

Do partnerského programu, který probíhal od ledna 2014 do prosince 2015, bylo zapojeno celkem 11 škol z ČR a 11 škol z Keni.
Během dvou let spolu partnerské školy komunikovaly nad tématy Země, ve které žijeme a moje škola, Moje rodina a kdo jsem, Přání pro partnerskou školu. V druhém roce to byl Volný čas, Koloběh roku a Zvyky a tradice. Školám byla nápomocna jednoduchá metodika s tipy na workshopy, hry a zpracování témat.
V lednu 2016 jsme vstoupili do třetího roku partnerství a z důvodu omezených pracovních i finančních kapacit Centra Narovinu, jsme nuceni v programu udělat pár změn... Nadále Centrum Narovinu umožňuje školám partnerský kontakt, ale program již aktivně nekoordinuje a nechává již komunikaci přímo mezi školami, které si stanovují svá vlastních témata, doprovodné aktivity a workshopy i časový harmonogram.
Partnerský program byl stanoven podle školního roku v Keni, tzn. první blok leden - duben, druhý blok květen - srpen, třetí blok září - prosinec.
Doporučená témata ke společnému zpracování pro III. rok programu:

 1. téma ZDRAVÍ
  Cílem je zjistit co nejvíce informací týkající se našeho zdraví či zdravotního systému v dané zemi. Pomocné otázky mohou být - Jaké závažné nemoci nás trápí? Máme dostupné nemocnice, lékaře, léky i ošetření? Jaké jsou typické nemoci pro mou zemi a kolik stojí vyléčení těchto nemocí? Jakou nejtěžší nemoc jsem prodělal a jak jsem byl léčen? Co dělám pro prevenci dobrého zdraví?
  Starší děti mohou vypracovat referáty týkající se zdravotního systému, statistik atd. Mladší děti mohou namalovat obrázky, jak vypadají nemocnice, lékárny, lékaři...
  Jednoduchou aktivitou by mohlo být - ke každému písmenu vašeho jména vymyslete pojmy      k tématu zdraví (například Simona: Sun - Slunce, Immunity - Imunita, Milk - Mléko...).

 2. téma HUDBA
  Cílem je zjistit co nejvíce informací o hudbě a nástrojích, které jsou typické pro danou zemi.
  Pomocné otázky mohou být - Jaké jsou typické nástroje pro naši zemi, kulturu? Je hudba součástí výuky ve škole, kterou navštěvuji? Na jaký hudební nástroj umíte zahrát? Jaké hudební žánry máte rádi?
  Starší děti mohou vypracovat referáty týkající se vývoje hudby a nástrojů atd. Mladší děti mohou namalovat obrázky. Připravujeme nazpívat píseň, kterou mají děti rády a kterou naučíme partnerskou školu. Pošleme partnerské škole krátké video, texty a noty a poprosíme je, aby se písničku naučili a poslali nám krátké video, jak jim to šlo.

 3. téma DOPRAVA
  Cílem je zjistit co nejvíce informací týkající se systému dopravy a dopravních prostředků              v dané zemi, městě, vesnici...
  Pomocné otázky mohou být - Jak cestujete do školy? Využíváte nějaké dopravní prostředky, jak dlouho Vám cesta trvá? Starší děti mohou vypracovat rozsáhlejší referáty a analýzy, mladší děti mohou namalovat jen obrázky...
  Jednoduchou aktivitou by mohl být obrázek dopravní situace nebo dopravních prostředků typických pro naši oblast, rozstříhat jen na kousky a nechat partnerskou školu si obrázky - puzzle složit... (V ČR například nejezdí  přeplněné minibusy matatu nebo taxi kolo a v Keni metro, tramvaje, trolejbusy...)
  Vytvořené materiály posíláme partnerské škole.

2.  Global Schools

V ČR realizuje program Varianty společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrem - Nový Jičín. Na mezinárodní úrovni je do projektu zapojeno šestnáct partnerů z deseti evropských zemí, kteří společně usilují o posílení role globálního vzdělávání ve vzdělávání žáků základních škol a cílenou přípravu pedagogů na práci s tématy současného světa.

Týden globálního vzdělávání

Dne 19. 11. 2015 jsme v rámci projektu Global Schools uspořádali na naší škole projektový den. Žáci 5. A, 5. B a 7. A  se věnovali globálním tématům podle klíčového konceptu VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST - Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce a klíčovému konceptu ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ – Migrace ve světě. Žáci zhlédli zážitkové filmy a  pomocí pracovních listů a různých her se snažili vcítit do pocitů hlavních hrdinů.  Děti diskutovaly          o problémech, přemýšlely, jak pomoci dětem z postižených oblastí, srovnávaly život v různých částech světa.
Pro naši spřátelenou školu v Keni, které pomáháme už třetím rokem, byly vyrobeny pomůcky do výuky anglického jazyka a matematiky.
Součástí projektu byla také vernisáž obrázků prarodičů a předání lavičky.

Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Karin Solná, Mgr. Radim Kříž

Závěrečná zpráva projektu GLOBAL SCHOOLS: svět ve výuce 2016/17I. Kočičí zahrada

Zapojili jsme se do projektu KOČIČÍ ZAHRADA. Tento projekt je zaměřen na rozvoj sociálních dovedností dětí 1. stupně ZŠ v rámci prevence rizikového chování. Program se skládá ze 13 setkání. Celkový časový rozsah je 25 vyučovacích hodin. V úvodním setkání jsme se seznámili s jednotlivými hrdiny příběhů a nyní už se zaměřujeme na práci s jednotlivými tématy.
Děti si z jednotlivých vyprávění odnášejí důležité informace, které budou moci v budoucnu využít.
Projekt probíhá na celém 1. stupni a v přípravné třídě.

II. Vyrobíme lavičku pro dědečka a babičku

Datum realizace: 1. pololetí školního roku 2015-16
Zapojení žáci: 5. A, B, 7. A, vybraní žáci 2. stupně 6. -9. ročníku
Zapojení vyučující: Eva Halfarová, Radim Kříž, Jiří Plachký, Karin Solná
Popis projektu:

  1. Vyvození tématu - Babička B. Němcové, četba
  2. Pracovní listy, beseda, esej, krasopis, tvorba rodokmenu.
  3. Výroba lavičky v dílnách
  4. Kresba portrétu babičky, dědy, tvorba rámečku se vzpomínkami.
  5. Dotazník na téma. Jak žili naši prarodiče, beseda, sběr dat o migraci za války nebo v totalitě.
  6. Příprava programu pro seniory - výroba dárků, drobného pohoštění.
  7. Vernisáž ve školní zahradě a předání lavičky pro babičky…
  8. Návštěva hospicu, povídání se seniory, hrajeme stolní hry, vystoupení, předání dárků.
  9. Ukončení projektu, zpětné vazby-žáci, senioři, babičky.

Návštěva žáků u seniorů v Domově pro seniory LUDMILA ve Smolkově

V pátek 20. 11. 2015 navštívili zástupci ŽP z naší školy seniory ve Smolkově. Připravili si krátké pásmo písní a  představili  svůj projekt Vyrobíme lavičku pro dědečka a babičku.
Cílem projektu bylo zjistit, jak nás naši prarodiče ovlivňují a inspirují, co nás všechno naučili, jak s nimi trávíme volný čas. Postřehy žáků jsme přečtli seniorům a popovídali jsme si s nimi o tom.
Povídání i písničky se všem velmi líbily, mnozí senioři se při zpěvu přidali. Na konec od dětí dostali drobné dárky a sladkosti k odpolední kávičce. Dětem i seniorům se akce líbila, v této tradici budeme i nadále pokračovat.

Eva Halfarová

Měsíc filmu na školách o okupaci

Již po jedenácté proběhla minulý týden na naší škole akce v rámci projektu Příběhy bezpráví s názvem Měsíc filmu na školách. V letošním  roce bylo vybráno téma okupace  Československa v roce 1968 a následky vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Pro žáky 9. třídy byla uspořádána projekce filmů a beseda s hostem – p. J. Rotreklem. Žákům se přiblížilo, co se tehdy stalo, zdůraznily se tragické následky vpádu a dlouholetý pobyt sovětské armády. Dozvěděli se také, že kvůli okupačním vojákům u nás umírali lidé, o sovětské tanky se opíral normalizační režim, který devastoval zemi, komplikoval a ničil občanům životy, vedl k masivní emigraci.
V hodinách VOZu se žáci tímto tématem zabývali a diskutovali o něm.

Mgr. Karin Solná

Spolupráce naší školy s partnerskou
školou v Keni
 

 

Multikulturní projektový den

Problematika hladomoru

Termín: 14. duben 2015

3. ročník projektu Světová škola byl završen projektovým dnem a auditem se zástupci organizace Člověk v tísni.
I nadále se věnujeme problematice uprchlictví a chudoby v Africe. Žáci se dozvídají zajímavosti z rozmanitých částí světa, a tím také navazují na zkušenosti získané z předchozích dvou let.
V tomto školním roce se zabýváme především tematikou hladomoru ve světě.
Hosty letošního ročníku byli zástupci Potravinové banky a zástupci organizace EKIPA, kteří žákům představili svoje organizace. Jejich návštěva vyvolala zájem u žáků, kteří nejen aktivně zahrnovali hosty svými dotazy, ale také se poptávali, jak mohou oni sami se svými rodiči pomoci. Naše škola s těmito organizacemi již spolupracuje a také se snažila jejich prostřednictvím pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi. Dalším hostem byl pan M. Berg s poutavou přednáškou o cestách po Sýrii.
Na závěr si žáci vyzkoušeli prvky sebeobrany pod vedením členů KRAV MAGA a získali závěrečný certifikát.

Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Karin Solná

Projekt EDISON

EDISON je vzdělávací projekt, který zvyšuje mezikulturní vzdělanost u mladých lidí. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, také oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium anglického jazyka mezi žáky. Naše škola hostila od 5. – 10. října 2014 vysokoškolsky vzdělané praktikanty, studenty univerzit z Brazílie, Itálie, Vietnamu, Egypta, Španělska a Gruzie.
Ve výukových blocích prezentovali studenti svoji zemi, vedli diskuze na různá témata, hráli hry s žáky, zpívali, tancovali, a žáci tak měli jedinečnou příležitost rozšiřovat si svou anglickou slovní zásobu. Přínosem projektu bylo nejen získávání informací, ale také podpora mezikulturního vzdělávání, rozšíření všeobecného přehledu o rozdílech mezi národy a kulturami a samozřejmě rozvoj jazykových dovedností.
Poděkování patří nejen našim hostům za úžasně prožitý týden, ale také rodinám, které poskytly ubytování a celý týden se o studenty vzorně staraly.
Naše škola se stala hostitelskou školou již potřetí.

Mgr. Karin Solná

Úspěšný týden na naš škole v rámci projektu Edison

Poslední únorový týden proběhl v duchu multikulturním. Naše škola se již podruhé stala hostitelskou školou v rámci projektu Edison. Přivítali jsme praktikanty z několika zemí světa,  studenty univerzit z Indonésie, Brazílie, Austrálie, Bulharska a Egypta. Naši žáci zažili týden plný her, procvičili si angličtinu v míře vrchovaté a dozvěděli se mnoho zajímavého o jednotlivých zemích, kulturách a lidech. Všichni byli nadšeni, protože týden nás obohatil nejen znalostně, ale poznali jsme i skvělé lidi a vyzkoušeli výuku trochu jinak. V závěru týdne pak proběhl  miniturnaj ve florbalu, kinballu a bowlingu. Celá netradiční týden vyvrcholil společným tancem praktikantů a žáků naší školy včetně velmi emotivního závěru, kdy objetí a slzy nebraly konce.
Poděkování patří nejen našim hostům za úžasně prožitý týden, ale také rodinám, které poskytly ubytování a celý týden se o studenty vzorně staraly.

Mgr. Karin Solná, Mgr. Alena Wagnerová

Na naší škole děti prožily výuku zcela netradičně

Spoustu informací, zajímavých projekcí, příběhů, pohybu ve velkém stylu zažili žáci ve společnosti vzácných hostů. Velmi poutavým vyprávěním a krásnými projekcemi o své zemi si získali nebývalou pozornost a obdiv Oleksandr Nikolajenko z Ukrajiny a Martina Nquyenová z Vietnamu. Siaka Shabba Tiote, host z Pobřeží slonoviny, ohromil všechny svou energií a získal si náklonnost všech. Lámanou češtinou hovořil s dětmi o své zemi a následovalo seznámení s africkou hudbou a tancem. Proběhlo nejen seznámení , ale především výuka afrických písní, tanců a hry na bubny. Rozjářené děti byly důkazem, že se Shabovi výuka povedla na výbornou. Speciálním hostem netradičního dopoledne byl Juan Manuel Garcia, profesionální učitel zumby a latinskoamerických tanců z Mexika. Svými ladnými pohyby a sympatickým projevem si získal všechny děti, o čemž svědčí tancující celá škola. O tom, že projektový den slavil velký úspěch, vypovídají nadšené ohlasy dětí a nesčetné otázky, kdy se tato akce zopakuje. Projektový den, který proběhl ve spolupráci s CPIC, byl vyvrcholením projektu Podpory multikulturní výchovy a vzdělávání, do kterého se naše škola zapojila v září minulého roku.

Vysílání ČT1

Mgr. Karin Solná